GAMUT årsmelding for 2017

Årsmeldingen viser at det er stor bredde i senterets aktiviteter, fra Cochrane-oversikter og RCTer til kunstorienterte prosjekt til brukerorienterte aksjonsforskingsprosjekt. Årsmeldinga viser at aktiviteten fortsetter å holde et høyt kvalitetsnivå.

Christian Gold og medforfattere fikk publisert hovedartikkelen fra TIME-A-studien, en  randomiserte kontrollerte studie på musikkterapi for barn med autisme, i det svært anerkjente tidsskriftet JAMA. Kvaliteten i senterets arbeid med randomiserte kontrollerte studier ble bekrefta på slutten av året, da Gold, Ghetti, Bieleninik med flere fikk 19 millioner fra Norges forskningsråd til å gjennomføre prosjektet LongSTEP: Longitudinal study of music therapy’s effectiveness for premature infants and their caregivers.

Claire Ghetti, UiB, Łucja Bieleninik og Christian Gold, begge Uni Research, skal gjennomføre en større internasjonal studie for å undersøke om musikkterapi styrker tilknytningen mellom for tidlig fødte barn og deres foreldre under og etter oppholdet på intensivavdelingen. Photo: Rune Rolvsjord, Uni Research

Last ned årsmeldingen (pdf)

GAMUT setter i større grad enn tidligere spørsmål ved kunstens rolle i samfunnet på dagsordenen. Jill Halstead og Randi Rolvsjords publiserte en artikkel om «the gendering of musical instruments» . Og med støtte fra Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB etablerte  Jill Halstead det tverrfaglige prosjekt “Socially Engaged Arts”.

Brukermedvirkning i forsking, i form av medforsking, har også fått en tydeligere plass i senterets aktivitet. Et eksempel på det er Lars Tuastads studie av brukererfaringer i prosjektet MOT82. Bjarte Johansen er medforsker i prosjektet som har tatt i bruk «bruker-spør-bruker»-metodikken.

Rammene rundt GAMUT endret seg betydelig i 2017:

  • UiB etablerte 1. januar 2017 det nye Fakultet for kunst, musikk og design. Griegakademiet og GAMUT inngår som en del av helheten fakultetet. Dette er for øvrig det første nye fakultetet ved UiB på nesten 40 år.
  • GAMUTs andre «foreldreorganisasjon» – Uni Research – er også i endring. 2017 var prega av fusjonsforhandlinger med 5 andre forskingsinstitutt i Sørvest-Norge.
  • POLYFON ble reorganisert 2017 og fikk inn nye kommuner og helseforetak. Fra og med 1. oktober 2017 involverer samarbeidet over dobbelt så mange aktører som når kunnskapsklynga ble etablert i 2015.

POLYFON reflekterer en av GAMUTs hovedoppgaver, nemlig å utvikle kunnskap som blir relevant for tjenester og brukere. At POLYFON bidrar til dette ble veldig tydelig da Haukeland universitetssjukehus i 2017 valgte å bruke klyngesamarbeidet som plattform for å utarbeide en strategi med det konkrete målet at alle klinikker i psykisk helsevern skal ha minst en musikkterapeut. Strategien ble vedtatt i januar, og allerede tidlig på høsten hadde alle 6 DPSene i helseforetakets opptaksområde implementert dette. Dette skaper et helt nytt utgangspunkt for å utvikle et likeverdig tjenestetilbud av høy kvalitet < https://www.facebook.com/polyfonmusikkterapi/>.

GAMUT og POLYFON arbeider med problemstillinger som har nasjonal relevans. Dette ble tydelig da et representantforslag om nasjonal satsing på implementering av musikkterapi i helsetjenestene kom opp i Stortinget våren 2017. Forslaget ble reist med med klar referanse til det arbeidet som gjøres i Bergensregionen.

I en kommentar til senterets årsmelding for 2017, sier GAMUTs styringsgruppe:

The steering committee endorses this annual report as an accurate description of the activities of the twin centre GAMUT in 2017. We applaud GAMUT’s capacity to produce work of relevance to the international research community, as exemplified by Gold and associates’ publication in the prestigious journal JAMA. The steering committee also wants to highlight GAMUT’s capacity to work in partnerships with service users as well as health care services locally and nationally, as exemplified by GAMUT’s leadership in the development of POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy.

The steering committee acknowledges the importance of GAMUT’s prioritization of collaboration across disciplines and faculties, as exemplified by the centre’s collaboration with neuroscientists in the Faculty of Psychology in the project “ALMUTH” (Alzheimer’s and Music Therapy) and by Jill Halstead’s project “Socially Engaged Arts.” The committee also acknowledges that GAMUT has the potential to contribute significantly to future exchange and collaboration between artistic research and academic research in the Faculty of Fine Art, Music, and Design.

Styringsgruppa består av Aina Berg, Ingvild Eide Graff, Oddrun Samdal, Randi Rolvsjord, Geir Lien og Torbjørn Wilhelmsen.