POLYFON brukerpanel

  • et uavhengig rådgivende organ

POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Hva bør utvikles av musikkterapitilbud, for hvem, hvor? Hva trenger vi å vite mer om? Dette, og mye mer, blir spørsmålene som POLYFONs brukerpanel vil jobbe med.

Representanter

  • Brukere og pårørende, samt representanter fra brukerorganisasjoner
  • Panelet består av 10 representanter, 2 hvert av de 5 fagfelta i POLYFON: barn og unges oppvekst, psykisk helse, rusomsorg, eldrehelse, lindrende behandling og omsorg. I tillegg har panelet 5 vararepresentanter, 1 fra hvert fagfelt.
  • Bjarte Johansen er valgt til leder og Einar Drageland er valgt til nestleder.
Navn Fagfelt
Raja Ravindrankumar Barn og unges oppvekst
(under oppdatering…) Barn og unges oppvekst
Stian Børø Psykisk helse voksne
Bjarte Johansen Psykisk helse voksne
Tom Johannesen Rustjenester voksne
Morten Sommerbakk Rustjenester voksne
Einar Drageland Eldrehelse
Asbjørn Sørensen Eldrehelse
Gunda Falao Sparre Eldrehelse
Frode Nilsen Lindrende behandling og omsorg
(under oppdatering…) Lindrende behandling og omsorg

 

Vararepresentanter:

Navn Fagfelt
Shervan Khalil Barn og unges oppvekst
Linn Kiara Eeg Manuelpiallai Psykisk helse voksne
Frode Bodin Rustjenester voksne
Kristin Østringen Eldrehelse
Thomas Valeur Lindrende behandling og omsorg

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til at kjennskapen til musikkterapi øker blant brukere og pårørende og i samfunnet ellers
  • På selvstendig grunnlag komme med innspill på behov innenfor tjenesteutvikling, forskning, utdanning og andre tema som panelet ønsker å ta opp
  • Respondere når POLYFONs styringsgruppe eller aktuelle arbeidsgrupper ber om råd
  • Delta i planlegging og gjennomføring av POLYFON-konferansen, spesielt opp mot 2019-konferansen, som har tema «Brukermedvirkning i musikkterapi»