Brukererfaringer med musikkterapi: Tre nye rapporter fra rus- og psykisk helsetjeneste

  • Innspill
  • 12.45-13.15, Seminarrom C

Innspillet vil være refleksjoner over innsikten brukerundersøkelser gir. Vi vil også kommentere musikkterapiens plass i spesialisthelsetjeneste/rusbehandling, i kommunal rus og psykisk helsetjeneste og i kommunalt oppsøkende og forebyggende arbeid. For få år siden fantes ingen tilbud om musikkterapi i rusfeltet. I 2019 blir tre nye rapporter med brukererfaringer, implementeringsgrep og samarbeidserfaringer publisert og vil supplere fire tidligere rapporter. De tre rapportene er fra Velferdsetaten Oslo kommune Uteseksjonen, Sandnes kommunes rus og psykisk helsetjeneste og fra Bergensklinikken. Vi har intervjuet i alt 38 brukere; 13 innbyggere i Sandnes (som har to hele musikkterapeutstillinger), 20 brukere ved Bergensklinikken (tre hele stillinger) og 5 ungdommer fra uteseksjonen i Oslo (en 30 % stilling). I tillegg har vi intervjuet en rekke samarbeidspartnere, ansatte og ledere. I innspillet vil vi vise hvordan tjenestene har funnet gode løsninger på tverrfaglig samarbeid og teamtilhørighet. Erfaringene viser at musikkterapi bidrar til opplevelse av mestring, som gir overføringsverdi til andre livsområder, økt motivasjon og håp, bedre psykisk helse, redusert behov for rusmidler, sosiale forpliktelser som forebygger isolasjon og bidrar til tilhørighet, bedret selvfølelse og mindre stigma. Vi vil i innspillet legge vekt på fire ulike poeng ut fra målgruppene; 1. relasjon/terapeutisk allianse, 2. hvordan tilbudet supplerer tjenestetilbudet og bidrar til å nå ungdom som ellers er vanskelig å nå, 3. ta i bruk musikk for å sette ord på tanker og følelser, 4. økt motivasjon og håp.

Rapporter omtalt i innspillet

Andre referanser

  • Askheim, O.P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
  • Norcross, J. C. (2010). The Therapeutic Relationship. I B.L. Duncan, S.D. Miller, B. E. Wampold, & M. A. Hubble (Red.), The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy (2. utg., s. 113-141). Washington DC: American Psychological Association.
  • Nordanger, D. (2018). Relasjonens kraft. Et perspektiv på evidensbasert psykologisk praksis [Videoklipp]. Hentet fra https://www.rvtsvest.no/relasjonenskraft/
  • Trondalen, G., Stige, B., Dale, R. & Kielland, T. (2016). Musikkterapi i rusbehandling. Tidsskriftet sykepleien, Volume 27(2), s. 20-27.

Foredragsholdere

Kirsten Line Haaland, Reidar Tore Dale og Torhild Kielland holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019