Brukermedvirkning i forskning med barn – er det mulig?

  • Presentasjon av forsking
  • 13.45-14.15, Seminarrom E

Til tross for et økende fokus på brukermedvirkning i forskning med barn (Gallacher & Gallagher, 2008; Shamrova & Cummings, 2017), er barn i liten grad involvert i evaluering og forskning i musikkterapi. I denne presentasjonen vil Metell og Klyve diskutere brukermedvirkning i forskning med barn. Gjennom to pågående studier utforsker Metell og Klyve barn sine perspektiv i møte med musikkterapi. Metell utforsker sammen med småbarn og deres familier under hvilke betingelser musikk oppleves som meningsfullt og blir tatt i bruk i et aksjonsforskningsprosjekt. Klyve gjør en studie på Barneposten på Klinikk psykisk helsevern for barn og unge på Haukeland universitetssjukehus, der hun blant annet intervjuer barn mellom 8 og 12 år, med fokus på deres opplevelse av musikkterapi mens de er på sykehuset. Hvordan er barn representert i de ulike fasene av forskning og hvor mye reell påvirkningsmulighet har de (Barnekonvensjonen, 2003)? Gjennom denne presentasjonen vil Metell og Klyve fokusere på barna sine stemmer og deres representasjon i forskningsprosjektene, og diskutere muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i studier med barn.

Referanser

  • Barnekonvensjonen (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt av De Forente Nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991: Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Oslo: Barne- og familiedepartementet.
  • Gallacher, L. A. & Gallagher, M. (2008). Methodological immaturity in childhood research? Thinking through “participatory methods”. Childhood, 15(4), s. 400 – 516.
  • Shamrova, D. P.  & Cummings, C. E. (2017). Participatory action research (PAR) with children and youth: An integrative review of methodology and PAR outcomes for participants, organizations, and communities. Children and Youth Services Review, 81, s. 400 – 412.

Foredragsholdere

  • Maren Metell, PhD-kandidat ved Nordoff Robbins/Goldsmiths, University of London; universitetslektor ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, maren.metell@uib.no
  • Guro Parr Klyve, PhD-stipendiat ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, guro.klyve@uib.no

Maren Metell og Guro Parr Klyve holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019