Det musikkterapeutiske verksted som tilnærming for å fremme trivsel og skoledeltakelse på ungdomstrinnet

Gjennom dette innlegget vil vi presentere funn og drøfting fra artikkelen Det musikkterapeutiske verksted som tilnærming for å fremme trivsel og skoledeltakelse på ungdomstrinnet. Artikkelen omhandler musikkterapi som tilnærming for å fremme skoledeltakelse på ungdomstrinnet for ungdom med barnevernsbakgrunn. Skoleansattes erfaringer innhentet gjennom kvalitative forskningsintervju og deltakende observasjon, og refleksjoner som resultat av dette presenteres, belyses og drøftes. Bakgrunnen for prosjektet var en tverrfaglig og tverretatlig målsetning om å styrke elevenes psykososiale miljø sett i lys av et barnevernperspektiv. Det overordnede funnet i studien er at informantene forteller at musikkterapi er et viktig og nyttig bidrag til skolens øvrige forebyggende tiltak. Et annet viktig funn er at informantene også forteller at hvis musikkterapi skal virke som forbyggende tiltak for elever som står i faresonen for ikke å fullføre skole, så bør tiltakene gjennomføres på en slik måte at musikkterapien er preget av kontinuitet, stabilitet og relasjonsbygging. Vi foreslår at musikkterapeutisk praksis ikke utelukkende blir å betrakte som en avgrensbar intervensjon med forutsigbart utfall, men også som en målrelatert samhandling, muliggjort av musikk, der elevenes handlinger og meninger kan påvirke mål, prosess og resultat.

Litteratur

  • Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristofersen, L. B. & Hvinden, B. (red) (2014). Barnevern i Norge 1990–2010. En longitudinell studie. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Rapport 9/2014.
  • Bath, H. (2015). The three pillars of traumawise care: Healing in the other 23 hours. Reclaiming Children and Youth, 23(4), s. 44-46.
  • Krüger, V. & Stige, B. (2014). Between rights and realities – Music as a structuring resource in the context of child welfare aftercare. A qualitative study. Nordic Journal of Music Therapy, DOI: 10.1080/08098131.2014.890242
  • Krüger, V., Strandbu, A. & Stige, B. (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet, deltakelse og jevnalderfellesskap, Norges Barnevern, 02 -03, s. 78-93.
  • Nordanger, D. & Braarud, H. C. (2017). Utviklingstraumer: Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to community music therapy. New York: Routledge.

Foredragsholdere

  • Viggo Krüger, førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge. E-post: viggo.kruger@aleris.no
  • Therese Rise, musikkterapistudent ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
  • Cecilie Sand, rådgiver ved Kjøkkelvik skole, Bergen kommune
  • Thomas Høiseth, fagsjef barnevern, Aleris Omsorg Norge

Viggo Krüger, Therese Rise, Cecilie Sand og Thomas Høiseth holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018