En trening i empati og refleksivitet – en kvalitativ forskningsstudie om musikkterapistudenters læringsprosesser i rollespillundervisning

  • Presentasjon av forsking
  • 14.15-14.45, Seminarrom A

Introduksjon: I denne kvalitative forskningsstudien ble musikkterapistudenters erfaringer med deltakende rollespill utforsket. Hovedproblemstillingen var: Hvordan opplever og lærer studenter musikkterapi gjennom rollespill? Rollespill er en tilnærming til aktiv læring i høyere utdanning som legger vekt på erfaring og samarbeid, og som integrerer teori og praksis i læringsprosesser. Gjennom simulerte scenarier får studentene konkrete erfaringer som gir grunnlag for refleksjon og læring. Metode: I dette prosjektet ble data samlet inn gjennom fire fokusgruppeintervju. Til sammen var det 13 deltakere i studien. Deltakerne hadde alle erfaring med rollespill som undervisningsform mens de var studenter ved det femårige integrerte mastergradsstudiet i musikkterapi ved Universitetet i Bergen. Vi benyttet oss av en samarbeidende, refleksiv holdning til dataanalysen, og anvendte en tematisk analyse og en fortolkende hermeneutisk strategi. Resultater: Gjennom dataanalysen ble fem kontinuum av læringsopplevelser identifisert. Resultatene fremhever rollespillets bidrag til læring av empati, refleksivitet og personsentrert praksis. Diskusjon: Med hensyn til konferansens tema vil presentasjonen særlig fremheve og diskutere hvordan studenter lærer gjennom opplevelsen av å gå inn i en klientrolle. Ved å skifte perspektiv blir studentene konkret kjent med hvordan det kan oppleves å være bruker, å bli møtt med sine behov og ideer eller ikke, og hvordan det kan kjennes å kunne bidra aktivt til endrings- og bedringsprosesser.

Referanser

  • Goodman, K. D. (2011). Music therapy education and training: From theory to practice. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
  • Johns, Chr. (Red.). (2017). Becoming a reflective practitioner (5. utg.). Oxford: Wiley-Blackwell.
  • Rolvsjord, R. & Stige, B. (2015). Concepts of context in music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 24(1), s. 44-46.
  • Schmid, W. (2018, June). Learning in vivo – about practitioner knowledge, learning as social participation, and becoming a reflective music therapy practitioner. Keynote presented at the Grieg Research School of Interdisciplinary Music Studies, Stavanger, Norway.

Foredragsholdere

  • Wolfgang Schmid, førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, wolfgang.schmid@uib.no
  • Randi Rolvsjord, instituttleder ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, randi.rolvsjord@uib.no

Wolfgang Schmid og Randi Rolvsjord holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019.