Erfaringskompetanse og musikkterapikompetanse i samarbeid – hvorfor og hvordan?

  • Presentasjon av praksiserfaringer
  • 13.15-13.45, Egget

Erfaringskompetanse trekkes inn i musikkterapitilbud i større grad enn tidligere, og dette er en veldig positiv utvikling. Erfaringskonsulentens (EK) kompetanse kommer fra levd liv og egne erfaringer som bruker av hjelpeapparatet, og utfyller derfor ofte musikkterapeutens (MT) kompetanse på en god måte. I Uteseksjonen ved Oslo Kommune drives et musikkterapitilbud av en erfaringskonsulent og en musikkterapeut. Tilbudet rettes mot utsatt ungdom, i hovedsak i alderen 14-20 år, som har ulike utfordringer knyttet til sin livssituasjon, psykiske helseplager og rus. Tilbudet legger stor vekt på fleksibilitet, og individuell tilrettelegging, og EK og MT samarbeider med flere fritidsklubber, studio og øvingsrom forskjellige steder i byen. Innholdet i tilbudet tar utgangspunkt i deltakernes musikkpreferanser, og formes av deres muligheter, ønsker og behov. EK og MT ser stor verdi i det å samarbeide om å drive et musikkterapitilbud, og å kunne nytte hverandres kompetanse på en måte som er positiv for deltakerne. Foredraget vil presentere tilbudets innhold og organisering, samt noen suksessfaktorer og mulige fallgruver i det å samarbeide om å drive et slikt tilbud. For eksempel har det vært en helt avgjørende suksessfaktor med ukentlige møter og veiledning, slik at man sikrer at EK og MT hele tiden er enige om hvilke mål man har for arbeidet, og hvordan vi går frem for å jobbe mot disse målene. Det er også avgjørende at man er åpen og ærlig om utfordrende situasjoner i prosessen, slik at man kan diskutere og veilede hverandre om hvordan man best kan håndtere disse. Disse faktorene, med flere, vil presenteres og drøftes i foredraget.

Referanser

  • Johansson, K. (under publisering). Musikkterapi som del av oppsøkende og forebyggende arbeid med utsatt ungdom og unge voksne. Rapport om musikkterapitilbudet i Uteseksjonen i Oslo. (Rapport). Oslo: Kompetansesenter Rus – Oslo og CREMAH.
  • Krüger, V. & Strandbu, A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget
  • Wilhelmsen, C. & Fuhr, G. (2019). Musikkterapi som relasjonsarbeid med ungdommer i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. 01-02/2019 (Volum 96), s. 22-38. DOI: 10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-03

Foredragsholdere

Thomas Barstad og Christine Wilhelmsen holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019