Fra nei til ♥ : Relasjonell tilnærming i musikkterapi med ungdom i barnevernet

Vi ønsker med denne presentasjonen å diskutere hvordan musikk kan brukes som et verktøy i relasjonsarbeid med ungdom som er i barnevernets omsorg. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i et praksiseksempel med en ungdom som har deltatt i musikkterapi over flere år, og hvor relasjonelle faktorer har stått sentralt i prosessen. Praksiseksempelet er skrevet fra musikkterapeutens perspektiv, og ungdommen som omtales har godkjent teksten som presenteres. Den terapeutiske relasjonen vil fungere som en ramme for diskusjonen. Vi anser det å etablere trygghet og åpenhet i relasjonen som spesielt viktig i arbeid innenfor barnevernet, og som et nødvendig grunnlag for å kunne ha et godt samarbeid i musikkterapi. I tråd med konferansens tema vil vi ut fra praksiseksempelet spesielt diskutere samarbeidet mellom ungdom og terapeut i praksis, og samarbeid med omsorgspersonene rundt ungdommen. Dette inkluderer diskusjon rundt ansvars- og rollefordeling og hvordan man kan tilrettelegge for brukermedvirkning på ungdommenes premisser. Vi vil trekke inn teori fra psykologi, barnevern og musikkterapi, men fokuset vil være på å presentere erfaringer som kan trekkes ut fra praksiseksempelet. Vi håper at vår presentasjon vil kunne bidra til økt forståelse for musikkterapiens potensiale innenfor barnevernet, og fungere som inspirasjon for videre forskning rundt relasjonsarbeid med ungdom.

Litteratur

  • van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W. M. & Bunders-Aelen, J. G. F. (2015). Children’s and young people’s participation within child welfare and child protection services: a state-of-the-art review. Child & Family Social Work, 20(2), 129-138.
  • Trondalen, G. (2016). Relational Music Therapy: An Intersubjective Perspective. Gilsum, NH: Barcelona Publishers.
  • Zanders, M. L. (2015). Music Therapy Practices and Processes with Foster-Care Youth: Formulating an Approach to Clinical Work. Music Therapy Perspectives, 33(2), 97-107.

Foredragsholdere

Gisle Fuhr og Christine Wilhelmsen holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018