Fra stigmatisering til involvering? – et forskningsprosjekt under utarbeiding i musikkterapifeltene psykisk helse og rus

 • Presentasjon av forsking
 • 13.15-13.45, Seminarrom E

Stigma er et alvorlig samfunnsproblem som ofte rammer marginaliserte grupper. Erving Goffman, som gjorde begrepet kjent gjennom sine avviksstudier på 1960-talet, definerer stigmatisering som «en diskrediterende egenskap som diskvalifiserer personer fra full sosial aksept» (Goffman,1963, s. 3). Prosjektet Fra stigmatisering til involvering? ønsker å undersøke hvordan stigmatisering oppleves i feltene psykisk helse og rus, og om musikkterapi kan bidra til å motvirke stigma i disse feltene. Støtte er gitt av POLYFON for å utvikle en større forskningssøknad til prosjektet. Behovet for å forske på temaet stigmatisering springer ut av praksisfeltet. Et av temaene som kom fram i bruker spør bruker evalueringen av oppfølgingstilbudet MOT82 var stigmatisering (Tuastad, Johansen & Østerholt, 2018). Deltakerne diskuterte engasjert rundt tema knyttet til stigma og psykisk helse, om forholdet mellom sykdom og ikke sykdom, og om hvordan ulike navn og benevninger opplevdes som merkelapper. Innen rus blir stigma ofte forbundet med skam, moralsk forargelse og ekskludering. Forskningsspørsmålene er:

 • Hvordan oppleves stigmatisering for brukere i musikkterapifeltene psykisk helse og rus?
 • På hvilken måte kan musikkterapi bidra til å motvirke stigma i musikkterapifeltene psykisk helse og rus?

For å undersøke forskningsspørsmålene vil vi benytte oss av Bruker Spør Bruker metoden. Fokusgruppeintervju vil bli utført av brukerrepresentanter og utforske temaer som: hvordan stigma oppleves av brukerne, hva som kan bidra til å redusere stigma, og hvilken rolle musikkterapi spiller i forhold til stigma i feltene psykisk helse og rus. Det musikkterapiteoretiske utgangspunktet for prosjektet er innen recovery-, ressurs- og samfunnsorienterte perspektiv (Solli, 2014; Rolvsjord, 2010; Stige & Aarø, 2012). I presentasjonen vil foreløpige funn og refleksjoner bli delt.

Referanser

 • Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs, NJ: Pretice Hall.
 • Rolvsjord, R. (2010). Resource-oriented music therapy in mental health care. Gilsum, NH: Barcelona.
 • Solli, H. P. (2014). The groove of recovery: a qualitative study of how people diagnosed with psychosis experience music therapy (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Stige, B. & Aarø, L. A. (2012). Invitation to community music therapy. New York, NY: Routledge.
 • Tuastad, L., Johansen, B. & Østerholt, A. L. (2016). Bruker spør bruker – Evaluering av prosjektet MOT82. Bjørgvin DPS, Helse Bergen.

Foredragsholdere

 • Lars Tuastad, førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen; musikkterapeut ved Bjørgvin DPS, Helse Bergen; prosjektleder for MOT82, lars.tuastad@uib.no
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant ved MOT82 og leder for POLYFONs brukerpanelet, bjartejohansen4@hotmail.com 

Lars Tuastad og Bjarte Johansen holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019