Hva kjennetegner et recovery-støttende korsangtilbud til personer som har utfordringer med sin psykiske helse?

  • Innspill
  • 12.45-13.15, Seminarrom A

Tilrettelegging og tilpasning av metodikk og repertoar kan være en forutsetning for å muliggjøre helsegevinsten ved korsang (Balsnes, 2015). En studie om hvordan deltakelse i ukentlige korsangøvelser kan fremme bedring hos personer med psykiske helseutfordringer, viser at det pedagogiske verdigrunnlaget med mestring og læring i fokus, samt dirigentens relasjonelle kvaliteter er sentralt for opplevelsen av mestring hos deltakerne (Dyrstad et al., 2017; Daling, 2018). Vi trenger mer kunnskap om hvorfor deltakelse i et korsangtilbud er positivt for personer med psykiske helseplager og hvordan deltakelse i et kortilbud kan gi muligheter for å utvikle en positiv identitet og et godt liv til tross for psykiske helseplager. Spørsmålene vi ønsker å belyse og diskutere er: 1) hva kjennetegner et recovery-støttende korsangtilbud for personer som har utfordringer med sin psykiske helse? 2) hvorfor kan deltakelse i et kortilbud være positivt for den enkelte deltaker? Foredragsholderne vil presentere egen forskning om temaet, brukererfaringer og tips om oppstart av et kor pluss gjennomføring av en øvelse. Klipp fra egenproduserte videofilmer blir benyttet.  Flere kommuner tilbyr korsang for personer med psykisk helse og rusproblemer. Musikkterapeuter og sangpedagoger har ofte sentrale roller i ledelse og gjennomføring. Seminaret vil gi innspill til relevante øvelser, anvendelse av gehørbasert metodikk og repertoarvalg. En bruker vil presentere sine erfaringer med å delta i et konkret korsangprosjekt. Vår presentasjon bygger på korsangprosjektet Syng deg friskere: www.syngdegfriskere, i regi av Nord Universitet, hvor førstelektor og sangpedagog Grete Daling har vært musikalsk ansvarlig.

Referanser

  • Balsnes, A. H. (2015). I get sick when I don’t go to choir practice. Choral Singing as a Health Promoting Resource. I U. Geisler & K. Johansson (Red.), Choral Singing: Histories and Practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
  • Daling, G. (2018). Syng deg friskere: en digital håndbok [Video]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=n1SgamReGPY
  • Daling, G. & Almvik A. (2018). Nettstedet www.syngdegfriskere.no. Krafttak for sang.
  • Dyrstad, A., Almvik, A., Bjerkeset, O. & Ness, O. (2017). Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager. Scandinavian Psychologist 4, e17. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e17

Foredragsholdere

Beate Moksnes, Grete Daling og Arve Almvik holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019.