Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

Plenumsforedrag på  POLYFON-konferansen 2018

Hvordan kan vi arbeide samarbeids- og samhandlingsorientert slik at sykehjemsbeboerens opplevelser og behov kommer i fokus? Både nasjonalt og lokalt er det en politisk satsning på eldreomsorg med blikket rettet mot en fremtid med flere eldre og flere med omfattende og sammensatte omsorgsbehov. Samtidig vet vi at det er få psykologer og musikkterapeuter som arbeider på sykehjem.

I dette foredraget argumenterer jeg for at tverrfaglig og brukersentrert samarbeid, fungerende samhandling med relevante samarbeidsinstanser, og samarbeidsorientert forskning er nødvendige brikker i dette kompliserte puslespillet.Presentasjonen har fokus på tverrfaglig samhandling inn mot sykehjemsbeboeres grunnleggende, omfattende og komplekse behov. Presentasjonen har også et eksplisitt fokus på samarbeid, og hvordan dette blant annet fremmer eller hemmer (i etterkant usynlige) prosesser som utgjør premissene for kunnskapen som produseres i forskningsprosjekter.

Referanser:
Byrådsaveling for helse og omsorg (2016). Omsorg med kunnskap: plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030.

Det kongelige helse- og omsorgsdepartement (2018). Melding til Stortinget 15 (2017-2018), Leve hele livet: en kvalitetsreform for eldre.

Helle-Valle, A. (pågående forskningsprosjekt). Hvordan forstås og håndteres uro på en forsterket psykiatrisk post på sykehjem? Aksjonsforskning med ansatte og beboere.

Anna Helle-Valle, Bergen kommune,  har en PhD fra Griegakademiet og er for tiden i et spesialiseringsløp i samfunnspsykologi. Hun arbeider i Avdeling for sykehjemsmedisin i Bergen kommune, og som førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Dr. Helle-Valle er også leder for Nasjonalt nettverk for musikkterapi i eldrehelse og demensomsorg. Epost: anna.helle-valle@bergen.kommune.no