Implementering av sangtiltak som miljøbehandling – følgeforskning på sang i eldreomsorgen

Programmet Sang i eldreomsorgen er en del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang, og har siden 2015 etablert Syngende eldreinstitusjoner rundt om i landet. I en Syngende eldreinstitusjon får ansatte, frivillige og pårørende opplæring i bruk av sang med beboere, samt hjelp til implementering gjennom veiledning på institusjonen og materiell. Gjennom individuelle intervjuer med ansatte, fokusgruppeintervjuer og deltakende observasjon følges tre Syngende eldreinstitusjoner gjennom 2018, med hensikt å finne svar på hvordan programmet Sang i eldreomsorgen bidrar til implementering av sang som miljøbehandling i sykehjem, og hvilken betydning dette har for beboere, personale og pårørende. Batt-Rawden gjennomfører hoveddelen av følgeforskningsprosjektet som et samarbeid mellom NTNU og Sang i eldreomsorgen. Foreløpige resultater viser at programmet bidrar til at det brukes mer sang i institusjonene, og at de involverte opplever dette som positivt. Sangtiltakene gir glede og trivsel for beboerne, og bedrer kommunikasjonen mellom beboere og personale og mellom beboere og pårørende. De ansatte er tilfredse med opplæringen og oppfølgingen som de får gjennom Sang i eldreomsorgen, men savner mer teoretisk kunnskap, og god forankring i ledelsen på ulike nivå er en nøkkelfaktor for at implementering skal lykkes. I presentasjonen vil funnene fra følgeforskningen legges frem og drøftes, og programmets og følgeforskningens plassering i en musikkterapifaglig og tverrfaglig kontekst vil bli diskutert.

Litteratur

  • Bonde, L. O. & Theorell, T. (red.) (2018) Music and public health. A Nordic perspective. New York: Springer International Publishing
  • Ottesen, A. M. & Jacobsen, A. F. (2016). Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere. I B. Stige & H. M. Ridder (red.) Musikkterapi og eldrehelse. Oslo: Universitetsforlaget, s. 199-210.
  • Tellnes, G., Dybdahl, C. & Batt-Rawden, K. B. (2017). Musikk, sang og dans. I G. Tellnes (red.) Helsefremmende samhandling. Natur og kultur som folkehelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Foredragsholdere

  • Kristi Stedje, musikkterapeut, faglig leder Sang i eldreomsorgen. E-post: stedje@folkeakademiet.no
  • Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteamanuensis ved NTNU og følgeforsker for Sang i eldreomsorgen

Kristi Stedje og Kari Bjerke Batt-Rawden holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018