Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

Plenumsforedrag på  POLYFON-konferansen 2018

Problemstilling: Brukere har rett til å medvirke i egen behandling, og skal kunne velge behandling uten medisiner. Hvordan kan vi sikre et godt behandlingstilbud for psykose uten medikamenter?

Metode: Vi gjennomfører et pilotprosjekt for Helse Vest, hvor vi utvikler og henter erfaringer fra medikamentfrie forløp.

Hovedfunn: Mennesker med psykose i Bergen har en reell mulighet til medikamentfri behandling i dag, og det finnes en rekke anbefalte psykososiale alternativer å velge mellom, blant annet musikkterapi, samtaleterapi, fysisk aktivitet, familiesamarbeid, gruppebehandling og arbeidsrettede tiltak.

Forankring mot tema: Medikamentfri-prosjektet er et samarbeid mellom flere DPS og brukerrepresentanter, og brukere er involvert i både utforming, kvalitetssikring og forskning. Samvalgsverktøyet er et samarbeid mellom flere faggrupper for å hjelpe brukere gjøre informerte valg.

Leif Arvid Øvernes er psykolog og jobber som prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp i Helse Vest. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de seks DPS-ene i Bergensområdet for å utvikle et medikamentfritt behandlingstilbud for mennesker med psykoselidelser. Han leder også utviklingen av et nasjonalt samvalgsverktøy for psykose, som skal hjelpe brukere gjøre informerte valg om egen behandling. Epost: Leif.arvid.overnes@ihelse.net

Anne Blindheim, erfaringskonsulent, har levd i over 20 år med psykoseproblematikk. Hun fullførte mastergraden i kunsthistorie ved UiB våren 2015 og har siden september 2016 jobbet som erfaringskonsulent innad i prosjekt for medikamentfrie behandlingsforløp ved psykose. Som en del av prosjektet gjennomfører hun en brukerundersøkelse ved alle seks DPS i Bergen, som dreier seg blant annet rundt opplevelsen av tilbud, allianse, informasjonsflyt og medisinbruk.
anne.blindheim@helse-bergen.no

Christine H. Ødegaard er utdannet etnolog fra UiB. Hun er stipendiat tilknyttet Kronstad DPS og UiB, og skal ta en doktorgrad på det kvalitative forskningsprosjektet «Medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelse» som hadde oppstart i februar 2017. Musikkterapi er en viktig del av studien, og professor Brynjulf Stige er medveileder på prosjektet.
christine.odegaard@helse-bergen.no