Musikkafeen: om å skape et musikktilbud sammen

  • Poster – Praksiserfaringer
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Musikkafeen er et prosjekt for og med småbarnsfamilier med barn med spesielle behov som finner sted på lørdager i Bergen sentrum. Musikkafeen er blitt til i samarbeid med Etat for barn og familie og er støttet av POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi. Prosjektet er knyttet til samfunnsmusikkterapitradisjon (Pavlicevic & Ansdell, 2004) og tilnærmingen er informert av aksjonsforskning (Lewin, 1946/1948). Bak prosjektet står et ønske om å skape en sosial og musikalsk møteplass, om å utforske musikkens betydning og tilgjengelighet som helseressurs for sped- og småbarnsfamilier, og en tanke om at dette må skje i tett samarbeid med familiene (Metell, 2018).  Gjennom å skape et rom for å synge og spille og lytte, utveksle erfaringer, bygge nettverk og å utforske tilpassede aktiviteter, ressurser og instrumenter, utvikles musikkafeen. Men hvordan skjer denne utviklingen? Hvordan møtes interesser, behov og kunnskap til barn, foreldre og musikkterapeuten i samarbeid om utformingen av musikkafeen? Vi ønsker å gi konkrete eksempler fra dette samarbeidet ved å presentere prosessen av å lage og evaluere sangkort i samarbeid, og ved å presentere et øyeblikk (en illustrasjon basert på videoanalyse) fra en musikkaktivitet som viser hva både barn, foreldre og musikkterapeuten gjør for å ta i bruk musikk. Eksemplene viser hvordan ulike personer bidrar med sin kompetanse, erfaring og kunnskap for å skape noe felles, men synliggjør også utfordringer i og med at verken prosesser eller produkter er like tilgjengelig for alle til enhver tid.

Referanser

  • Lewin, K. (1946/1948). Resolving Social Conflicts. Selected papers on Group Dynamics. New York: Harper & Brother Publishers.
  • Metell, M. (2018). Co-musicking with (neuro)diverse families. Co-creating knowledge on musicking, its accessibility and meaning (Unpublished Mphil thesis). Goldsmiths, University of London, Londan, UK.
  • Pavlicevic, M. & Ansdell, G. (Red.). (2004). Community Music Therapy. London: Jessica Kingsley.

Posterholder

  • Maren Metell, PhD-kandidat ved Nordoff Robbins/Goldsmiths, University of London; universitetslektor ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, maren.metell@uib.no
  • Og kanskje en representant fra musikkafeen

Maren Metell holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.