Musikkterapeuter som profesjonsgruppe i Norge – En kartleggingsundersøkelse av musikkterapeuter som er medlem i Norsk forening for musikkterapi sin utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold

 • Poster – Forsking
 • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Posteren vil ta utgangspunkt i resultater og diskusjon fra masteroppgaven «Musikkterapeuter som profesjonsgruppe i Norge – En kartleggingsundersøkelse av musikkterapeuter som er medlem i Norsk forening for musikkterapi sin utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold » (Halås, 2019). Datamaterialet til masteroppgaven har blitt samlet gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse (elektronisk survey), med en svarprosent på 61 % (n = 212). Datamaterialet har blitt bearbeidet og analysert med univariat og bivariat statistikk, med en deskriptiv fremgangsmåte. Resultatene har blitt sammenlignet med tidligere kartleggingsundersøkelser (Furu, 1994, Hodne, 2007) hvor diskusjonen tar for seg utviklingen og endringer ut ifra fagpolitiske hendelser de siste ti årene. I posteren vil utvalgte figurer og tabeller fra resultatdelen/rapporten bli brukt for å gi et overblikk over noen resultater av undersøkelsen, sammen med en tekst som forklarer tallene. En tabell vil også vise data/resultater som er sammenlignet med Hodne (2007) sin kartleggingsundersøkelse av musikkterapeuter. Dette vil knyttes opp til hvordan Norsk forening for musikkterapi jobber med noen av utfordringene som kommer frem av resultatene, eksempler på dette er:

 • Tidligere utdanning; Mange musikkterapeuter med musikk- og kulturutdanning, og mange færre innenfor helse/omsorgssektoren.
 • Mange av respondentene krysset av på at de har og/eller ønsker etterutdanning i musikkterapi; Det jobbes for tiden med spesialistutdanning for musikkterapeuter.
 • Geografisk utbredelse; Ujevn fordeling av musikkterapeuter i Norge, spesielt høy konsentrasjon i Bergen og Oslo; Hvordan kan foreningen skape kontakt med miljøene/kommunene utenfor.
 • Lønnsmessig aspekt; Mange i helsesektoren har dårligere lønn en de som er ansatt innenfor kommunesektoren; Creo forsøker å forhandle frem nye tariffavtaler med Spekter i 2020.

Det arbeides for tiden med en artikkel som skal publiseres i tidsskriftet Musikkterapi i oktober/november 2019, posteren vil referere til denne.

Referanser

 • Furu, E. (1994). Norske musikkterapeuters arbeid og arbeidssituasjon. En kartleggingsundersøkelse. (Upublisert manuskript). Høgskulen i Sogn og Fjordane.
 • Halås, M. S. (2019). Musikkterapeuter som profesjonsgruppe i Norge – En kartleggingsundersøkelse av musikkterapeuter som er medlem i Norsk forening for musikkterapi sin utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold. (Masteroppgave). Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Hodne, I. H. (2007). Musikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norge. En kartleggingsundersøkelse av musikkterapeutenes utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold. (Masteroppgave). Oslo: Norges musikkhøyskole.

Posterholdere

 • Marte Sortland Halås, musikkterapeut v/Stendi AS og Bergen Kommune, martesort@gmail.com
 • Gisle Fuhr, PhD-stipendiat ved Norges musikkhøgskole, fagstrategisk koordinator i Norsk forening for musikkterapi, gisle@musikkterapi.no

Marte Sortland Halås og Gisle Fuhr holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.