Musikkterapi i FACT-team: foreløpige erfaringer fra forskningsstudien MusTCare

  • Presentasjon av forsking
  • 14.15-14.45, Seminarrom E

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. FACT-teamene skal tilby kunnskapsbasert behandling i tråd med gjeldende retningslinjer og støtte brukernes personlige recovery-prosesser. Musikkterapi er en kunnskapsbasert, anbefalt og recovery-orientert behandlingstilnærming som foreløpig er lite anvendt i FACT-team i Norge i dag. MusTCare er et aksjonsforskningsprosjekt ved Norges musikkhøgskole, CREMAH (Center for research in music and health) og Lovisenberg diakonale sykehus som har som mål å innhente systematisk kunnskap om hvordan musikkterapi kan implementeres i oppsøkende psykiske helseteam generelt og FACT-team spesielt. Prosjektet har pågått siden januar 2018, og har fortløpende samlet inn data gjennom deltakende observasjon av musikkterapiforløp, samt gjennom intervju av pasienter, ansatte og ledelse. En kompetansegruppe bestående av fire erfaringskonsulenter har en rådgivende funksjon i arbeidet. I dette foredraget vil noen foreløpige erfaringer og funn fra studien bli presentert, med fokus på praktisk tilrettelegging, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Diskusjonsdelen vil ta for seg muligheter og utfordringer ved implementering av musikkterapi i oppsøkende psykisk helseteam. Funnene belyses med teori om recovery, traumebevisst omsorg og samfunnsmusikkterapi. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse.

Referanser

  • McCaffrin, T., Carr, C., Solli, H. P. & Hense, C. (2018). Music therapy and recovery in mental health: Seeking a way Forward. Voices: a World Forum for Music Therapy, 18(1). DOI: https://doi.org/10.15845/voices.v18i1.918
  • Slade, M. (2009). Personal recovery and mental illness. A guide for mental health professionals. Cambridge: Cambridge University.
  • Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to community music therapy. New York: Routledge.

Foredragsholder

  • Hans Petter Solli, postdoktor og førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole; musikkterapeut ved Lovisenberg Diakonale Sykehus / FACT-Gamle Oslo, hpsolli@gmail.com