Musikkterapi og mentaliseringsbasert gruppebehandling

  • Poster – Praksiserfaringer
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Øyane DPS har et mentaliseringsbasert behandlingsprogram for behandling av personer med Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Dette programmet inneholder individualterapi, psykoedukativ gruppe og prosessgruppe. Klinisk erfaring viser at noen av pasientene ikke klarer å nyttiggjøre seg behandlingen av ulike årsaker. Fellestrekk for pasientgruppen man ikke klarer å nå, er at disse har en nedsatt kognitiv funksjon, generelle lærevansker, lese-/skrivevansker, tidligere negative erfaringer fra skolesituasjon og et økt angstnivå i sosiale situasjoner/grupper. For å nå disse pasientene har en psykoedukativ mentaliseringsbasert musikkterapigruppe blitt etablert. Pasientene selekteres til denne gruppen av sine behandlere. Inklusjonskriterier er diagnose emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ikke egnet for standard behandlingsprogram. Gruppen møtes 1 time i uken, har maksimalt 6 deltakere og ledes av to terapeuter, en psykolog og en musikkterapeut. Aktivitetene i gruppen er å lytte til musikk, lese tekster, synge og spille musikk. Sammenlignet med psykoedukative MBT-grupper, er den psykoedukative musikkterapigruppen basert på enklere og mindre skriftlig materiale, kortere terapitimer og repetisjon av MBT- temaer. I musikkterapi og MBT gruppen er nivået av brukerinvolvering økt, sammenlignet med ordinære MBT grupper. I musikkgruppen er det musikken som pasientene velger som er ramme for timen og som er med på å bestemme hvilket tema fra manualen gruppen jobber med. Hver time starter med en liten evaluering av sist gruppemøte, og pasientene sine innspill fra forrige time er også med å legge rammen for de fremtidige gruppemøtene. Målet for pilotstudien er å undersøke om endringen av gruppeterapien gjør at dette bidrar til bedre behandlingsutbytte i form av symptomlindring, økt kunnskap, stabilt oppmøte og bedre allianse. Dette vil undersøkes ved å registrere oppmøte/fravær og samtale med pasientene om opplevde symptomer. En brukerrepresentant har vært med i utviklingen av pilotprosjektet og denne personen vil også involveres i evalueringen av prosjektet. Målet er at musikkterapi skal fremme emosjonsregulering, lek, positive følelser og gruppesamhold, og håpet er at dette kan skape trygghet i gruppen. Ved disse tilpasningene av metaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi ønsker man å tilby en god behandling til en pasientgruppe med et høyt lidelsestrykk og lavt funksjonsnivå som har vært vanskelig å hjelpe.

Posterholdere 

  • Ann Kristin Meberg, psykolog ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Øyane DPS, Helse Bergen, ann.kristin.meberg@helse-bergen.no
  • Malena Grov Ottesen, musikkterapeut ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Øyane DPS, Helse Bergen, malena.grov.ottesen@helse-bergen.no
  • Agnete Fossbakk, overlege og forsking- og fagutviklingsleder ved Øyane DPS, Helse Bergen

Ann Kristin Meberg, Malena Grov Ottesen og Agnete Fossbakk holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.