Musikkterapi som integrert tiltak på barnevernsinstitusjon – en case-studie

  • Presentasjon av forsking
  • 14.15-14.45, Seminarrom C

Dette innlegget fokuserer mot oppstart av musikkterapeutisk tiltak på barnevernsinstitusjon for ulike målgrupper. Utgangspunktet er arbeidet med en pågående artikkel, planlagt publisert i et norsk tidsskrift, der vi skal dokumentere bruk av musikkterapi som tiltak på en barnevernsinstitusjon. Fordi vi skal presentere kvalitativt datamateriale der voksne som arbeider med barn og unge uttaler seg, mener vi vårt bidrag er relevant for temaet brukermedvirkning. Vi ønsker med studiet å lære av barnevernsansatte og deres erfaringer med bruk av musikkterapi. Bakgrunnen for studien er at tilbud for målgruppen er mangelfullt beskrevet, og erfaringene med et systematisk musikkterapeutisk arbeid er begrenset. I innlegget blir problemstilling, metode, foreløpige datafunn og teori presentert og belyst. Vi ønsker å presentere arbeidet med artikkelen slik det vil foreligge på det daværende tidspunkt, som «work in progress». Det betyr at vi ikke kommer til å presentere ferdige funn og teoretiske tema, men heller vise hvor i forskningsprosessen arbeidet befinner seg. Datainnsamlingen er planlagt å ta utgangspunkt i refleksjoner fra musikkterapeutene og nøkkelpersonalet på institusjonene. Datainnsamlingen er planlagt å avsluttes i oktober/november 2019. Målet er å gi deltakere høyest mulig grad av medvirkning hva gjelder forskningsprosjektets problemstillinger, fokus og konklusjoner (Borg & Kristiansen, 2009). I innlegget vil vi vise hvordan vi har gått frem for å arbeide etter en participatory action reasearch (Healy, 2001). I arbeidet med å samle inn data legger vi stor vekt på å utvikle kunnskap basert på idealer om medbestemmelse og deltakelse. Prosjektet er NSD-godkjent gjennom tilknytning til forskningsprosjektet: Mot et selvstendig liv i felleskap: en kvalitativ studie av musikkterapeutisk praksis i fasen av ettervern innen barnevernet.

Referanser

  • Borg, M. & Kristiansen, K. (2009). Medforskning – å forske sammen for kunnskap om psykisk   helse. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Healy, K. (2001). Participatory action research and social work. International Social Work,        44(81), s. 93-105.

Foredragsholdere

Viggo Krüger, Elisabeth Torstuen og Thomas Høiseth holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019