Musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet – en oversikt

  • Poster – Forsking
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Barn og unge på Vestlandet har i ulik grad tilgang på musikkterapitjenester, avhengig av økonomiske, geografiske og politiske rammebetingelser, og støttespillere i nøkkelfunksjoner. Ekspertutvalget ledet av Thomas Nordahl (Nordahl m.fl., 2018) foreslår store endringer i det spesialpedagogiske systemet. «Inkluderende fellesskap» står i fokus, og kompetanse og ressurser skal flyttes nærmere skoler/barnehager. De politiske rammevilkårene for dette feltet er dermed i endring, noe som kan skape både muligheter og utfordringer for utviklingen av musikkterapi. Barn og unges oppvekst er et felt som må løftes, både med tanke på tjenesteutvikling og forskning og det er derfor et behov for å få en oversikt over feltet. Datamaterialet har blitt innsamlet ved hjelp av et elektronisk spørreskjema med åpne og lukkede spørsmål. Dataanalysen inneholder deskriptiv statistikk og en kvalitativt beskrivende oppsummering. Prosjektet har skapt en oversikt over hvilke brukere i denne aldersgruppen som har tilgang til musikkterapi, samt hvordan musikkterapeuter i dette feltet jobber og hvordan stillingene er organisert. Funnene forteller oss noe om hvordan de musikkterapeutiske tjenestene som finnes møter dagens og fremtidige behov, om musikkterapeutens jobbtilfredshet og endringsbehovene de ser. Samtidig belyser de systemfaktorer som støtter eller vanskeliggjør utviklingen av musikkterapitjenester for barn og unge. Vi skal bruke resultatene funnet i kartleggingsstudien til å diskutere hvordan feltet kan videreutvikles strategisk, blant annet ved hjelp av brukermedvirkning.

Referanser

Posterholder

  • Karoline Widding, musikkterapistudent ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, karoline.widding@yahoo.no

Veiledere: Karin Mössler, NORCE, og Maren Metell, Universitetet i Bergen

Karoline Widding holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.