Pasienter og pårørendes erfaringer med musikkterapitilbudet ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus. Presentasjon av resultater fra en kvalitativ pilotstudie

  • Presentasjon av forsking
  • 13.15-13.45, Seminarrom C

Våren 2016 startet jeg i min stilling som musikkterapeut ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus. Målet har vært å bygge opp et godt og tilgjengelig musikkterapitilbud som kan møte både biologiske, psykologiske og sosiale behov hos inneliggende barn og familier. Etter tre år med etablering og utprøving har vi nå gått videre med å evaluere tilbudet sammen med brukerne. Våren 2019 var vi så heldige å få såkornmidler fra POLYFON som gjorde det mulig å få gjennomført en kvalitativ pilotstudie i form av et antall semi-strukturerte forskningsintervju av barn og deres familier som har mottatt musikkterapi under sykehusoppholdet. Hensikten har vært å få en dypere forståelse for hvordan barna og familiene har opplevd behandling og sykdom generelt og musikkterapitilbudet spesielt. Intervjuene har også hatt fokus på psykologiske senskader som følge av somatisk sykdom og traumeforebyggende arbeid. Et av kravene for å kunne inkluderes i studien har vært at barnet har mottatt musikkterapi ved minst tre tilfeller og minimum 5 musikkterapisesjoner. Foreldrene har blitt intervjuet uten barna tilstede, og barn eldre enn syv år har hatt egne intervju. Intervjuene har blitt analysert ved hjelp av fortolkende fenomenologisk analyse. Pilotstudien har vært viktig for oss for den videre utviklingen av tilbudet og for å få dybdekunnskap til å utvikle enda mer brukerrettet forskning på effekt av musikkterapi for barn på sykehus. Denne presentasjonen vil legge frem noen av resultatene fra analysen og diskutere hvorvidt musikkterapi er egnet som et forebyggende tiltak mot psykologiske senskader med en traumebevisst tilnærming i et biopsykososialt perspektiv.

Referanser

  • Diseth, T. (2006). Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood: a longitudinal follow-up. Development and Psychopathology 18(2006), s. 233-251. DOI: https://doi.org/10.1017/S0954579406060135
  • Ghetti C. M. & Whitehead-Pleaux, A. (2015). Sounds of Strength. Music Therapy for Hospitalized Children at Risk for Traumatization. I C. Malchiodi (Red), Creative interventions with traumatized children (2. utg.). NY: Guilford Press.
  • Gjems, S. & Diseth, T. H. (2011). Forebygging og behandling av psykologiske traumer hos somatisk syke barn. Tidsskrift for norsk psykologforening, nr.48, s. 857-862 https://psykologtidsskriftet.no

Foredragsholder

Merethe Wolf Lindvall holder foredraget på POLYFON-konferansen 2019.