Pasienters og helsepersonellets perspektiver på musikkterapi i palliativ omsorg – en integrert kunnskapsoppsummering

Bruk av musikk som terapi i tverrfaglig samarbeid knyttet til «end of life care» startet på 1970-tallet. I dag er musikkterapi (MT) internasjonalt implementert i lindrende behandling. Formålet med studien er å gi en overordnet oversikt over effekter, styrker og begrensninger av musikkterapi ut fra brukerens og helsepersonellets perspektiv. Et systematisk litteratursøk av studier publisert fra 1978 til 2016 ble gjennomført. Vi identifiserte innholdet i intervensjonene, kvantitative utfallsmål og kvalitative perspektiver fra pasienter, pårørende og helsepersonell. En kvalitativ tilnærming med induktiv innholdsanalyse ble utført. Alle dataene ble triangulert og dannet så grunnlaget for å utvikle en utvidet forståelse av musikkterapiens effektivitet, fordeler og begrensninger. Tolv artikler, hvorav ni kvantitative og tre kvalitative ble inkludert. Et overordnet tema er en psyko-fysiologisk forandring i og gjennom musikkterapi. Alle de inkluderte kvantitative studiene rapporterte positive effekter av musikkterapien. Pasientene selv assosierer MT med økt fysisk velvære, rom for positive så vel som utfordrende følelser, og mulighet til å styrke relasjoner med pårørende gjennom felles musikkopplevelser. Litteraturgjennomgangen viser at MT har positive effekter på det psyko-fysiologiske velværet, og styrker relasjoner mellom pasienter og sine pårørende. Ut fra pasienters perspektiv er musikkterapi knyttet til positive opplevelser med følelser av kontroll og «kroppslig lettelse» og i mindre grad rettet mot reduksjon av symptomer. En integrert kunnskapsoppsummeringen fører til en forbedret og mer omfattende forståelse av musikkterapiens rolle og muligheter i lindrende behandling. Det anbefales å utvide forskning ved systematisk integrasjon av pasienters og helsepersonellets perspektiver på musikkterapi i fremtiden.

Litteratur

  • Schmid, W., Rosland, J. H., von Hofacker, S., Hunskår, I. & Bruvik F. K., (2018). Patient’s and health care provider’s perspectives on music therapy in palliative care – an integrative review. BMC Pallia Care, 20;17(1):32. doi: 10.1186/s12904-018-0286-4.
  • Schmid, W. & Skrudland, H. (2016). Musikkterapi i palliativ omsorg. I B. Stige & H. M. Ridder (red) Musikkterapi og eldrehelse. Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-02463-9. s. 177-186.

Foredragsholdere

  • Frøydis Kristine Bruvik, førsteamanuensis i sykepleievitenskap ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Med. Fakultet, Universitetet i Bergen og prosjektleder ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. E-post: froydis.bruvik@uib.no
  • Wolfgang Schmid, førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen og musikkterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. E-post: Wolfgang.Schmid@uib.no

Frøydis Kristine Bruvik og Wolfgang Schmid holder holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018