Polyfonkonferansen: Retningslinjer for bidrag

Generell informasjon / General information

A NOTE IN ENGLISH: The POLYFON conference is based in a Norwegian knowledge cluster for music therapy, and conference participants are service users, practitioners, students, researchers, and leaders, mostly with a background from Norwegian contexts of practice. The main language of the conference is therefore Norwegian, sometimes supplemented by presentations in other Scandinavian languages. Usually, however, international researchers are present at the conference. For research papers, therefore, submissions in English are welcome. Please make sure to write the abstract in the same language as the one that you will use under the verbal presentation.

POLYFON-konferansen ønsker velkommen bidrag fra brukere, praktikere, studenter, forskere og ledere med en eller annen tilknytning til musikkterapi.
Forslag til bidrag sendes på e-post til polyfon@uib.no innen 15. mai hvert år. Husk å spesifisere hvilken sjanger forslaget ditt tilhører. POLYFON-konferansen oppmuntrer til brukermedvirkning i alle de aktuelle sjangrer.

Fristen for innsending av forslag til postere er utsatt til 1. oktober. Send forslag på e-post til polyfon@uib.no
Poster er en god og viktig sjanger i formidling av musikkterapi. Hvert år blir det derfor arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs erfaringspanel er jury, og vinneren vil motta et diplom laget av designelever ved Hyssingen produksjonsskole. 

Retningslinjer for ulike sjangre

Presentasjon av forsking (F)

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 25 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

Sammendrag (abstract) kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Over sammendraget gis følgende informasjon:

  1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
  2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under sammendraget gis følgende informasjon:

  1. Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av sammendrag.

Presentasjon av praksiserfaringer (P) og innspill (I)

En presentasjon av praksiserfaringer (P) eller *innspill (I) er begrenset til 25 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.
*Innspill (I) (på engelsk: position paper) kan f.eks. være refleksjoner over, kommentarer til eller planer for aktuelle temaområder.

Sammendrag (abstract) kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Over sammendraget gis følgende informasjon:

  1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
  2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under sammendraget gis følgende informasjon:

  1. Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av sammendrag.

Poster

Poster, eller plakatforedrag, er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under POLYFON-konferansen blir det derfor satt av tid og plass til egne postersesjoner. Vi legger like stor vekt på denne sjangeren som på de muntlige presentasjonene beskrevet over. De som får akseptert en poster, forventes å være til stede ved posteren minimum 25 minutter (første pause i programmet). Med tanke på muligheter for dialog, anbefaler vi tilstedeværelse også utover dette, f.eks. om morgenen før programmet begynner, i lunsjen og/eller under de parallelle sesjoner. Ta gjerne med handouts (av artikler og/eller plakat). Bruk sjansen til å lage materiale som også kan brukes i videre formidlingsarbeid!

Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). Når det gjelder utformingen  av posters: Kanskje har arbeidsgiveren din en mal som kan være til hjelp? Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter. Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

Det blir arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs erfaringspanel vil vurdere alle posterne etter følgende kriteriene 1) Tydelig faglig innhold 2) Estetisk fint og 3) Lett tilgjengelig og forståelig. Vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.

NB: For at konferansedeltakerne skal kunne orientere seg i programmet, forventes det sammendrag (abstracts) også av de som deltar med postere. Avhengig av om du vil presentere et forskingsprosjekt eller praksiserfaring/innspill, skriver du et sammendrag (maks. 250 ord) etter følgende retningslinjer:

Sammendrag til postere som presenterer forskingsprosjekt skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.
Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn på den/de som presenterer, info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet.
Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget).
Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Sammendrag til postere som presenterer praksiserfaringer (P) eller innspill (I, se over) skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst posteren bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.
Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn til den/de som presenterer), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet.
Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget).
Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Utstillinger

Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være. Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 70 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

For workshops og rundebordsdiskusjoner gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Forslag til musikkinnslag

Forslag til akustiske musikkinnslag vil bli vurdert både med tanke på konferanseprogrammet på dagtid og POLYFON-konserten kvelden før konferansen (på Kvarteret). Forslag til musikkinnslag med trommer og bandoppsett vil bli vurdert med tanke på konserten på Kvarteret.

Beskriv bidraget, der du tar med:

  1. Navn på personen(e) som bidrar, inklusivt kontaktperson og kontaktinformasjon
  2. Navn på gruppe/band/framføring, dersom relevant
  3. Plassbehov og evt. utstyrsbehov
  4. Antall låter og antatt varighet.