Tværfaglig brug af afstemte musikalske interaktioner. Hvordan kan musikterapeuter støtte person-centreret praksis i demensomsorgen?

  • Poster – Forsking
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Intro: Der er i disse år stor interesse for hvordan musik kan anvendes tværfagligt i demensomsorgen. Afstemte musikalske interaktioner kan være en relevant vej til at skabe kontakt og kommunikation med menneske med demens og afhjælpe bl.a. agitation. Dette forskningsprojekt sigter på at udvide og udvikle musikterapeutisk metodik om anvendelsen af musikalske interaktioner i ikke-musikterapeutiske situationer som fx i plejen af mennesker med demens. Forskere, musikterapeuter og plejepersonalet vil medvirke i udforskningen af hvordan musiske interaktioner kan anvendes i demensomsorgen. Projektet tager udgangspunkt i den person-centrerede demensomsorg defineret af Tom Kitwood og er en del af forskningsgruppen omhandlende PersonAttuned Musikal Interaction (PAMI) ved Aalborg Universitet. Metode: Gennem et aktionsforskningsstudie udforskede seks musikterapeuter hvordan de non-verbalt relaterede og kommunikerede med mennesker med svær demens. Musikterapeuterne indgik som medforskere og der blev anvendt kunstneriske metoder i forskningsprocessen. Resultater: I den non-verbale kommunikation med mennesker med svær demens anvendte musikterapeuterne musikalske parametre som fx dynamik, timing og tempo og bestræbte sig på at skabe møder ved at matche, spejle og ubetinget anerkende kommunikative initiativer. Endvidere understregede musikterapeuterne vigtigheden af at kunne være nærværende, sensitiv og have egenkontakt for at kunne indgå i autentiske musikalske interaktioner med mennesker med demens. Resultaterne fra dette delstudie vil indgå i udviklingen af en manual, som kan støtte brugen af afstemte musikalske interaktioner i plejen eller i aktiviteter på plejecentre. Den praksisforankrede forskning kan bidrage til, at manualen bliver relevant for både plejepersonale og musikterapeuter.

Referanser

  • Kitwood, T. M. (1997). Dementia reconsidered: The person comes first. Open university press.
  • Krøier, J. K. & Ottesen, A. M. (2018). Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen – hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion. Dansk Musikterapi.
  • McDermott, O., Ridder, H. M., Baker, F. A., Wosch, T., Ray, K., & Stige, B. (2018). Indirect Music Therapy Practice and Skill-Sharing in Dementia Care. Journal of Music Therapy. https://doi.org/10.1093/jmt/thy012
  • Stige, B. & Ridder, H. M. (2016). Musikkterapi og eldrehelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Posterholder

  • Julie K. Krøier, musikterapeut, PhD-stipendiat ved Aalborg Universitet, Danmark, jukk@hum.aau.dk 

Julie K. Krøier holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.