POLYFON sommarstipend for musikkterapistudentar

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi lyser ut inntil 4 sommarstipend for musikkterapistudentar, 2 finansierte av POLYFON og 2 av midlar frå Christieprisen 2015, som mottakaren Christian Rieber donerte til dette formålet.

Stipenda er på kr. 36.000 (trekkfritt) og svarar til 6 vekers fulltidsarbeid. Det er også mogeleg å søkje om halvt stipend på kr. 18.000. Det vil ikkje vere mogleg for avgangsstudentar å søkje.

Søknadsfrist: 1. februar kl. 13.00. Det vert lagt opp til rask sakshandsaming.

For fagleg informasjon, ta kontakt med prosjektleiar Brynjulf Stige, brynjulf.stige@uib.no (tlf. 971 69 746).

Søknader sendast til polyfon@uib.no.

Generell informasjon om ordninga

Søknader vert vurderte av ein fagkomité. Følgjande prinsipp er styrande i vurderinga av søknader:

 • Musikkterapistudentar ved Griegakademiet kan søkje sommarstipend for arbeid med eit avgrensa prosjekt eller delprosjekt. Stipendet skal styrkje grunnlaget for vidare forsking og det er ein føresetnad at forskingsoppgåva ikkje overlappar med eller erstattar arbeid med obligatoriske oppgåver ved musikkterapistudiet.
 • Prosjekt som kan leie fram til publisering og/eller utarbeiding av prosjektskisser for nye realiserbare ph.d.-prosjekt vil verte vurderte som særleg interessante, men det er opning for ulike typar prosjekt, avhengig av aktuelle faglege behov og kandidatens interesser og kvalifikasjonar.
 • For å få støtte, må studenten ha etablert rettleiingssamarbeid med ein forskar/prosjektleiar ved GAMUT.
 • Prosjektsøknader skal vere grunngitt i behov i eit praksisfelt, anten det er snakk om å fylle kunnskapshol eller å bidra med kritiske perspektiv.
 • Ved vurdering av søknader, vil prosjektkvalitet vere eit hovudkriterium, samstundes som der også vil verte gjort ei heilskapleg vurdering av alle søknader med tanke på utviklingsbehova i kunnskapsklynga.

Krav til søknader og til rapportering

Søknader skal vere korte og konsise og skal innehalde:

 1. Personalia (namn, adresse, tlf. og e-postadresse)
 2. Prosjekttittel
 3. Hovudmål og delmål for prosjektet (maks 100 ord)
 4. Prosjektsamandrag (maks 250 ord, inklusivt 3-5 litteraturreferansar)
 5. Planar om formidling (50-100 ord)
 6. Kort oversyn/plan over prosjektarbeidet, inklusivt start og avslutning av stipendperioden.

Søknadar skal vere underteikna av både student og rettleiar. Ein kort prosjektrapport vert sendt inn til POLYFON seinast ein månad etter avslutta stipendperiode.
Vi inviterer alle studentar med sommarstipend til å dele funn og erfaringar på framtidige POLYFON-konferansar. Følg med på utlysing/call for papers!