POLYFONs erfaringspanel

  • et uavhengig rådgivende organ

POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Hva bør utvikles av musikkterapitilbud, for hvem, hvor? Hva trenger vi å vite mer om? Dette, og mye mer, blir spørsmålene som POLYFONs erfaringspanel vil jobbe med.

Nesten fulltallig erfaringspanel, fra venstre: Frode Bodin, Linn Kiara Eeg Manuelpillai, Tom Johannesen, Einar Drageland, Gunda Falao Sparre, Asbjørn Sørensen, Morten Sommerbakk, Bjarte Johansen (PS! Det har vært noen utskiftninger i panelet etter at dette bildet ble tatt). Foto: Liv Gunnhild Qvale.

Representanter

  • Brukere, pårørende og erfaringskonsulenter, samt representanter fra brukerorganisasjoner
  • Panelet består av 10 representanter, 2 fra hvert av de 5 fagfelta i POLYFON: barn og unges oppvekst, psykisk helse, rustjenester, eldrehelse, lindrende behandling og omsorg. I tillegg har panelet 5 vararepresentanter, 1 fra hvert fagfelt.
  • Bjarte Johansen er valgt til leder, ny nestleder velges høsten 2020.
Navn Fagfelt
Shervan Khalil Barn og unges oppvekst
Lars Krsitian Trellevik Barn og unges oppvekst
Bjarte Johansen Psykisk helse voksne
Linn Kiara Eeg Manuelpillai Psykisk helse voksne
(under oppdatering…) Rustjenester voksne
Morten Sommerbakk Rustjenester voksne
Ruth Brudvik Eldrehelse
Asbjørn Sørensen Eldrehelse
Gunda Falao Sparre Eldrehelse
(under oppdatering…) Lindrende behandling og omsorg
(under oppdatering…) Lindrende behandling og omsorg

Vararepresentanter:

Navn Fagfelt
Anita Lid Barn og unges oppvekst
Stian Børø Psykisk helse voksne
Frode Bodin Rustjenester voksne
(under oppdatering…) Eldrehelse
(under oppdatering…) Lindrende behandling og omsorg

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til at kjennskapen til musikkterapi øker blant brukere og pårørende og i samfunnet ellers
  • På selvstendig grunnlag komme med innspill på behov innenfor tjenesteutvikling, forskning, utdanning og andre tema som panelet ønsker å ta opp
  • Respondere når POLYFONs styringsgruppe eller aktuelle arbeidsgrupper ber om råd
  • Delta i planlegging og gjennomføring av POLYFON-konferansen, spesielt opp mot 2019-konferansen, som har tema «Brukermedvirkning i musikkterapi»