Polyfon kunnskapsklynge

Stimulerer kunnskaps-, kompetanse- og tjenesteutvikling i musikkterapi, samt informasjon og formidling.

Kunnskapsklynga består av kommuner og helseforetak som tar i bruk musikkterapi på en systematisk og kunnskapsbasert måte, i samspill med utdanning og forsking på høyeste nivå. Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Følg POLYFON på Facebook

Les mer om oppstarten: Vil bli foregangsområde for musikkterapi

Behov for mer kunnskap og nye virkemidler

«Norge bør sette seg høye mål, ikke bare for de etablerte disipliner og profesjoner innen helsevesenet, men også artikulere en ambisjon om kunnskapsbasert innovasjon i utvikling av nye relevante tilbud og tjenester, slik som velferdsteknologi og musikkterapi». Dette skriver Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité i sin innstilling til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024.

Selv om musikkterapi anbefales i flere retningslinjer, bl.a. Helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinjer både for psykosebehandling og for rusbehandling, kan det være avstand mellom etablert kunnskap og nasjonale føringer på den ene siden og praksis på den andre. Deltakerne i POLYFON er enige om å gjøre noe med dette gjennom samarbeid og prosjektutvikling.

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen på en forpliktende måte for å utvikle musikkterapifaget.

Aktuelle praksisfelt og forskingsområder

Det musikkterapeutiske praksisfeltet er svært vidt, fra arbeid med for tidlig fødte spedbarn til eldre personer med demens. Prioriterte arbeidsfelt innen POLYFON er pr i dag:

 • barn og unges oppvekst
 • psykisk helse
 • rusbehandling
 • eldrehelse
 • lindrende behandling og omsorg.

Andre områder kan komme inn i senere utviklingsfaser.

Samarbeidet i POLYFON vil gjøre det attraktivt for deltakerne å sette av og/eller generere ressurser til forsking og fagutvikling i musikkterapi, blant annet ved at klynga kan tilby faglig støtte og hjelp til prosjektutvikling.

Verdiene og prioriteringene i POLYFON

Som musikkuttrykk, viser «polyfoni» til flerstemmig musikk der de ulike stemmene er likeverdige. Vi ønsker at samarbeidet i POLYFON også skal kunne beskrives som flerstemmig og likeverdig.

Vi bruker samtidig POLYFON som et sammensatt akronym som kan karakterisere det feltet som nettverket samarbeider om å utvikle. Musikkterapeutene har en spesifikk kompetanse som brukes spesialisert i helsetjenestene, samtidig som kompetanse og ressurser utveksles i et større felt. Del-akronymene POLY og FON viser til to dimensjoner i dette:

 • POLY refererer til det mangfoldet av behov og ressurser i Person, Organisasjon og Lokalsamfunn som former musikkterapeutens Yrkesutøvelse
 • FON viser til ressursmobilisering gjennom samhandling mellom Frivillige aktører, Offentlige aktører og Næringsaktører.

Verdier som medvirkning og rettferdig fordeling står sterkt i den norske velferdsstaten og vil også prege arbeidet i POLYFON, bl.a. med stor vektlegging på brukermedvirkning i utvikling og evaluering av tjenester og produkter.

Fakta om POLYFON

Prosjektperiode: 2015-2020

Kunnskapsklynga POLYFON ble etablert 1. januar 2015. Griegakademiet, Universitetet i Bergen, koordinerer samarbeidet.

Prosjektleder er professor Brynjulf Stige, tlf. 971 69 746, epost: brynjulf.stige@uib.no

GC Rieber Fondene bidrog med vesentlige beløp til finansiering av forsking og utviklingsarbeid i POLYFONs første prosjektfase fra 2015-2017, mens partnerne finansierer drift og nettverkskostnader.

Deltakere i POLYFON er (i alfabetisk rekkefølge per november 2017):

 • Aleris Omsorg Norge
 • Bergen kommune
 • Betanien sykehus
 • Fjell kommune
 • Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Helse Bergen
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialfag) og Utviklingssenteret for heimetenester og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane)
 • RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse
 • Stiftelsen Bergensklinikkene,
 • Uni Research Helse.

Kunnskapsklynga er under reorganisering høsten 2017.