POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

NB: Dette er en foreløpig nettside. POLYFON blir i løpet av 202I etablert som fast, nasjonal samarbeidsstruktur og en egen nettside for kunnskapsklynga vil bli etablert i den forbindelse.

Informasjon om POLYFON

Kunnskapsklynga arbeider for tverrfaglig samarbeid om musikk som folkehelseressurs og for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi ble etablert som et prosjekt i 2015. Fra og med 2021 etableres klynga som en fast samarbeidsstruktur, der det åpnes for deltakere fra hele landet. Vi ser fram til mange spennende samarbeidsprosjekt i åra framover!

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tilbud og tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Følg POLYFON på Facebook og Instagram

Nyhet: Digital musikkterapi – en kunnskapsbeskrivelse

Koronapandemien har minnet oss om at digital musikkterapi (DMT) er en mulighet som må tas alvorlig. Men hva er fordeler og begrensninger med DMT og hvilken forskningsbasert kunnskap har vi om dette? Med finansiering fra POLYFON, har Vita Glinskytė utarbeidet en kunnskapsbeskrivelse, i samarbeid med UiB-forskerne Simon Gilbertson og Brynjulf Stige. Klikk her for å lese mer.

Aktuelle praksisfelt og forskingsområder

Det musikkterapeutiske praksisfeltet er svært vidt, fra arbeid med for tidlig fødte spedbarn til eldre personer med demens. Feltet omfatter slik langt mer enn behandling i klinisk forstand, der arbeid med læring og utvikling, forebygging og folkehelsearbeid, oppfølging og omsorg inngår i det musikkterapeutisk feltet. Prioriterte arbeidsfelt innen POLYFON er per i dag:

  • barn og unges oppvekst
  • psykisk helse
  • rustjenester
  • eldrehelse
  • lindrende behandling og omsorg

Andre områder kan komme inn i senere utviklingsfaser.

Samarbeidet i POLYFON gjør det attraktivt for deltakerne å sette av og generere ressurser til forsking og fagutvikling i musikkterapi, bl.a. ved at klynga kan tilby faglig støtte og hjelp til prosjektutvikling. Klynga lyser ut egne såkornmidler for deltakerne, og forskere ved UiB og NORCE er aktive i små og store prosjektsamarbeid. Masterstudenter ved Griegakademiet bidrar også, bl.a. gjennom masteroppgaver og gjennom mindre prosjekt finansiert av POLYFONs sommerstipend for studenter.

Behov for mer kunnskap og nye virkemidler

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget.

Arbeidsfelta i musikkterapien er ulike når det gjelder kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov. På noen felt er det mye solid forsking å bygge på, mens andre felt er i en tidligere fase i kunnskapsutviklinga. For alle felt vil klynga søke å utvikle allsidig kunnskap, der kvalitative studier av brukererfaringer er like viktige som randomiserte kontrollerte studier av effekt.

På mange felt, ikke minst når det gjelder barn og unges oppvekst, er det behov for å se på sammenhenger på tvers av sektorer, for eksempel sammenhenger mellom skole, helse og kultur.

På alle felt vil det være behov for systematisk implementeringsinnsats for at kunnskapen skal komme brukerne og tjenestene til gode. Det er for eksempel langt igjen før Helsedirektoratets anbefalinger av musikkterapi i de nasjonale faglige retningslinjene for psykosebehandling og rusbehandling er implementert.

Verdiene og prioriteringene i POLYFON

Som musikkuttrykk, viser «polyfoni» til flerstemmig musikk der de ulike stemmene er likeverdige. Vi ønsker at samarbeidet i POLYFON også skal kunne beskrives som flerstemmig og likeverdig.

Vi bruker samtidig POLYFON som et sammensatt akronym som kan karakterisere det feltet som klynga samarbeider om å utvikle. Musikkterapeutene har en spesifikk yrkeskompetanse, samtidig som praksis utvikles i et større felt. Del-akronymene POLY og FON viser til to dimensjoner i dette:

  • POLY refererer til det mangfoldet av behov og ressurser i Person, Organisasjon og Lokalsamfunn som former musikkterapeutens Yrkesrolle
  • FON viser til ressursmobilisering gjennom samhandling mellom f.eks. Frivillige aktører, Offentlige aktører og Næringsaktører.

Verdier som medvirkning og rettferdig fordeling står sterkt i det norske samfunnet og vil prege arbeidet i POLYFON, der det legges stor vekt på brukermedvirkning og inkludering.

Fakta om POLYFON

Kunnskapsklynga ble etablert 1. januar 2015. Prosjektperioder: 2015-2017 og 2017-2020 (nye deltakere ønskes velkommen fortløpende). POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi vil bli etablert som en fast samarbeidsstruktur fra og med 1. januar 2021.

Griegakademiet, Universitetet i Bergen, koordinerer samarbeidet.

Prosjektleder er professor Brynjulf Stige, tlf. 971 69 746, epost: brynjulf.stige@uib.no

Partnerne finansierer drift og nettverkskostnader. GC Rieber Fondene bidrog med vesentlige beløp til finansiering av forsking og utviklingsarbeid i POLYFONs første prosjektperiode.

Vi er i dialog med flere kommuner, helseforetak og forskingsmiljø – inkludert nasjonale kompetansemiljø og organisasjoner – om ulike former for deltaking i klyngesamarbeidet.

Klyngedeltakere per oktober 2021:

Regionale samarbeidspartnere:

Nasjonale samarbeidspartnere:

For informasjon om aktuelle forskingsstudier ved GAMUT, se her.

For informasjon om aktuelle forskingsstudier ved CREMAH, se her.

For nettstedet MEDhjelper, med informasjon om ulike kliniske studier i Norge, se her.

Polyfon støtter formidlingsprosjektet «Musikkterapodden – en podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi». Bak podkasten står musikkterapeutene Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen. Du kan lytte til episodene her.

 

POLYFON arbeider med å utvikle kurset «En smakebit av musikkterapi – et digitalt innføringskurs for brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og andre ressurspersoner». Oppdatert informasjon følger så snart detaljene er på plass.

Last ned dokumentet Råd ved tilsetjing av musikkterapeut.

Les mer om oppstarten: Vil bli foregangsområde for musikkterapi