POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

NB: Dette er en foreløpig nettside. Fra 1. januar 2022 er POLYFON etablert som fast, nasjonal samarbeidsstruktur, og en egen nettside for kunnskapsklynga vil etterhvert bli etablert.

POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det, og også for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om musikk som folkehelseressurs.

Kunnskapsklynga består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ønsker å være med og utvikle musikkterapiens bidrag til inkludering og samfunnsdeltaking og til mer ressursorienterte, brukerinvolverte og bærekraftige tilbud og tjenester. Konkret fokuserer samarbeidet på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling (se lenger ned for informasjon om arbeidsfelt og forskingsområder).

UiB, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er koordinerende klyngedeltaker,
gjennom GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning.

Nyhet: Ny rapport om POLYFONs prosjektperioder (2015-2021)

Rapport om POLYFONs prosjektperioder beskriver erfaringer og resultat fra de 7 åra kunnskapsklynga har eksistert, og inkluderer også refleksjoner om POLYFON i lys av et hundreårsperspektiv: I hvilken grad viderefører klynga trekk i fagutviklinga som går helt tilbake til den første pionerfasen på 1950-talet? Hva kan vi vente oss av betingelser for fagutvikling de neste tiåra fram mot 2050?

Andre nyheter

For oppdatering på aktiviteten i kunnskapsklynga, kan du følge POLYFON på Facebook og Instagram, registrere deg som mottaker av bulletengen POLYFON-nytt, og dessuten sjekke ut POLYFON-bloggen og klyngas Årsmeldinger.

Aktuelle arbeidsfelt og forskingsområder

Det musikkterapeutiske praksisfeltet er svært vidt, fra arbeid med for tidlig fødte spedbarn til eldre personer med demens. Feltet omfatter slik langt mer enn behandling i klinisk forstand. Arbeid med læring og utvikling, forebygging og folkehelsearbeid, oppfølging og omsorg inngår også i det musikkterapeutisk feltet.

Prioriterte arbeidsfelt i POLYFON per i dag: Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg. Andre områder kan komme til.

Samarbeidet i POLYFON støtter deltakernes muligheter til å sette av og generere ressurser til forsking og fagutvikling i musikkterapi, bl.a. ved at klynga kan tilby faglig støtte og hjelp til prosjektutvikling. Klynga lyser ut egne såkornmidler for deltakerne, og forskere ved de ulike klyngedeltakerne er aktive i små og store prosjektsamarbeid. Masterstudenter bidrar også, bl.a. gjennom masteroppgaver og gjennom mindre prosjekt finansiert av POLYFONs sommerstipend for musikkterapistudenter.

Behov for mer kunnskap og nye virkemidler

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget.

Arbeidsfelta i musikkterapien er ulike når det gjelder kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov. På noen felt er det mye solid forsking å bygge på, mens andre felt er i en tidligere fase i kunnskapsutviklinga. For alle felt vil klynga søke å utvikle allsidig kunnskap, der kvalitative studier av brukererfaringer er like viktige som randomiserte kontrollerte studier av effekt.

På mange felt er det behov for å se på sammenhenger på tvers av sektorer, for eksempel sammenhenger mellom skole, helse og kultur.

På alle felt vil det være behov for systematisk arbeid med implementering, for at kunnskapen skal komme brukere og samfunn til gode. Det er f.eks. langt igjen før Helsedirektoratets anbefalinger av musikkterapi i de nasjonale faglige retningslinjene for psykosebehandling og rusbehandling er implementert systematisk.

Verdiene og prioriteringene i POLYFON

Som musikkuttrykk, viser «polyfoni» til flerstemmig musikk der de ulike stemmene er likeverdige. Vi ønsker at samarbeidet i POLYFON også skal kunne beskrives som flerstemmig og likeverdig.

Vi bruker samtidig POLYFON som et sammensatt akronym som kan karakterisere det feltet som klynga samarbeider om å utvikle. Musikkterapeutene har en spesifikk yrkeskompetanse, samtidig som praksis utvikles i et større felt. Del-akronymene POLY og FON viser til to dimensjoner i dette:

  • POLY refererer til det mangfoldet av behov og ressurser i Person, Organisasjon og Lokalsamfunn som former musikkterapeutens Yrkesrolle
  • FON viser til ressursmobilisering gjennom samhandling mellom sivilsamfunn, stat og marked, altså: Frivillige aktører, Offentlige aktører og Næringsaktører.

Verdier som medvirkning og rettferdig fordeling står sterkt i det norske samfunnet og vil prege arbeidet i POLYFON, der det legges stor vekt på brukermedvirkning og inkludering.

Likeverdig samarbeid mellom ulike deltakere

Klyngedeltakerne er ulike i størrelse, funksjon og behov, men utfyller hverandre i et likeverdig samarbeid:

Kontaktinformasjon

For informasjon om musikkterapi og/eller klyngedeltaking, kan du henvende deg til klyngeleder eller til følgende e-post-adresse: polyfon@uib.no

Klyngeleder: Professor Brynjulf Stige, tlf. 971 69 746, epost: brynjulf.stige@uib.no

Klyngedeltakere:

Regionale samarbeidspartnere:

Nasjonale samarbeidspartnere:

Annen informasjon

For informasjon om aktuelle forskingsstudier ved GAMUT, se her.

For informasjon om aktuelle forskingsstudier ved CREMAH, se her.

For nettstedet MEDhjelper, med informasjon om ulike kliniske studier i Norge, se her.

Polyfon støtter formidlingsprosjektet «Musikkterapodden – en podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi». Bak podkasten står musikkterapeutene Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen. Du kan lytte til episodene her.

 

 

POLYFON arbeider med å utvikle kurset «En smakebit av musikkterapi – et digitalt innføringskurs for brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og andre ressurspersoner». Oppdatert informasjon følger så snart detaljene er på plass.

Last ned dokumentet Råd ved tilsetjing av musikkterapeut.

Les mer om oppstarten: Vil bli foregangsområde for musikkterapi