POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapsklynga arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

Kunnskapsklynga består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Følg POLYFON på Facebook

Last ned dokumentet råd ved tilsetjing av musikkterapeut.

Les mer om oppstarten: Vil bli foregangsområde for musikkterapi

Aktuelle praksisfelt og forskingsområder

Det musikkterapeutiske praksisfeltet er svært vidt, fra arbeid med for tidlig fødte spedbarn til eldre personer med demens. Feltet omfatter slik langt mer enn behandling i klinisk forstand, der arbeid med læring og utvikling, forebygging og folkehelsearbeid, oppfølging og omsorg inngår i det musikkterapeutisk feltet. Prioriterte arbeidsfelt innen POLYFON er per i dag:

 • barn og unges oppvekst
 • psykisk helse
 • rustjenester
 • eldrehelse
 • lindrende behandling og omsorg.

Andre områder kan komme inn i senere utviklingsfaser.

Samarbeidet i POLYFON gjør det attraktivt for deltakerne å sette av og generere ressurser til forsking og fagutvikling i musikkterapi, bl.a. ved at klynga kan tilby faglig støtte og hjelp til prosjektutvikling. Klynga lyser ut egne såkornmidler for deltakerne, og forskere ved UiB og NORCE er aktive i små og store prosjektsamarbeid. Masterstudenter ved Griegakademiet bidrar også, bl.a. gjennom masteroppgaver og gjennom mindre prosjekt finansiert av POLYFONs sommerstipend for studenter.

Behov for mer kunnskap og nye virkemidler

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget.

Arbeidsfelta i musikkterapien er ulike når det gjelder kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov: på noen felt er det mye solid forsking å bygge på, andre felt er i en tidligere fase i kunnskapsutviklinga. For alle felt vil klynga søke å utvikle allsidig kunnskap, der kvalitative studier av brukererfaringer er like viktige som randomiserte kontrollerte studier av effekt.

På mange felt, ikke minst når det gjelder barn og unges oppvekst, er det behov for å se på sammenhenger på tvers av sektorer, for eksempel sammenhenger mellom skole, helse og kultur.

På alle felt vil det være behov for systematisk implementeringsinnsats for at kunnskapen skal komme brukerne og tjenestene til gode. Det er for eksempel langt igjen før Helsedirektoratets anbefalinger av musikkterapi i de nasjonale faglige retningslinjene for psykosebehandling og rusbehandling er implementert.

Verdiene og prioriteringene i POLYFON

Som musikkuttrykk, viser «polyfoni» til flerstemmig musikk der de ulike stemmene er likeverdige. Vi ønsker at samarbeidet i POLYFON også skal kunne beskrives som flerstemmig og likeverdig.

Vi bruker samtidig POLYFON som et sammensatt akronym som kan karakterisere det feltet som klynga samarbeider om å utvikle. Musikkterapeutene har en spesifikk yrkeskompetanse, samtidig som praksis utvikles i et større felt. Del-akronymene POLY og FON viser til to dimensjoner i dette:

 • POLY refererer til det mangfoldet av behov og ressurser i Person, Organisasjon og Lokalsamfunn som former musikkterapeutens Yrkesrolle
 • FON viser til ressursmobilisering gjennom samhandling mellom f.eks. Frivillige aktører, Offentlige aktører og Næringsaktører.

Verdier som medvirkning og rettferdig fordeling står sterkt i det norske samfunnet og vil prege arbeidet i POLYFON, der det legges stor vekt på brukermedvirkning og inkludering.

Fakta om POLYFON

Kunnskapsklynga ble etablert 1. januar 2015. Prosjektperioder: 2015-2017 og 2017-2020 (nye deltakere ønskes velkommen fortløpende).

Griegakademiet, Universitetet i Bergen, koordinerer samarbeidet.

Prosjektleder er professor Brynjulf Stige, tlf. 971 69 746, epost: brynjulf.stige@uib.no

Partnerne finansierer drift og nettverkskostnader. GC Rieber Fondene bidrog med vesentlige beløp til finansiering av forsking og utviklingsarbeid i POLYFONs første prosjektperiode.

Deltakere i POLYFON er (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bergen kommune
 • Bergensklinikken
 • Betanien/Solli/Voss DPS
 • Fjell kommune
 • Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen
 • Helseavdelinga i NORCE Norwegian Research Centre
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialfag) og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane)
 • RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NORCE)
 • Stendi (tidligere Aleris Omsorg Norge)