Kurs og kompetanse

GAMUT tilbyr tverrfaglige kurs og også etter- og videreutdanningstilbud for musikkterapeuter.

Senteret samarbeider tett med master- og PhD-utdanningene i musikkterapi ved Universitetet i Bergen og er med i flere nettverk for kompetanse- og fagutvikling.

Tverrfaglige kurs: Musikkterapi for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk

Gratis informasjonskurs for kommuner og institusjoner innen TSB og psykisk helsevern. Kurset, som kan vare fra 1-3 timer, vil blant annet inneholde informasjon om:

  • evidensgrunnlag og brukererfaringer,
  • implementering av musikkterapi,
  • annet helsepersonells bruk av musikk i eget arbeid, og
  • musikk som helseressurs i pasienter/brukeres hverdag.

Emneansvarlig: Hans Petter Solli

For faglig informasjon, kontakt GAMUT
E-post: brynjulf.stige@grieg.uib.no / telefon: 9716 9746

For bestilling av kurs, kontakt RKBU Vest
E-post: post.rkbu@uni.no / telefon: 5558 8670

Etterutdanning for musikkterapeuter: psykisk helse og rus

Studiet gir deltakerne kunnskap om den siste utviklingen innen musikkterapeutisk forskning og teori innen psykisk helse- og rusfeltet. Deltakerne får praktisk anvendelig kunnskap om hvordan musikkterapi kan implementeres i ulike behandlingssystemer og ulike faser i behandlingskjeden.

Kurset bygger videre på kunnskap fra tidligere utdanning i musikkterapi (mastergrad eller tilsvarende).

Emneansvarlig: Hans Petter Solli

For informasjon om når etterutdanningen går, og annen nyttig informasjon, kan du melde deg inn i Facebookgruppen Etterutdanning i musikkterapi, psykisk helse og rus

Videreutdanning for musikkterapeuter: eldreomsorg

Deltid over ett år, med fire samlinger, 15 studiepoeng.

Videreutdanningen gir oppdatert kunnskap om tema som aldringsprosesser, alderspsykiatri, demens og andre diagnoser som særlig opptrer hos eldre. Videreutdanningen kvalifiserer også musikkterapeutene til å planlegge, gjennomføre, begrunne og formidle opplegg som stimulerer personlige ressurser hos enkeltmennesker. Behovet for tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgrenser blir vektlagt.

Emneansvarlig: Tone Sæther Kvamme

For informasjon om når videreutdanningen går se nettsiden MUTP661: Videreutdanning for musikkterapeuter i eldreomsorg

GAMUTs samarbeid med master- og PhD-utdanningene i musikkterapi ved Universitetet i Bergen

UiBs grunnutdanning i musikkterapi er organisert i et femårig integrert masterprogram ved Griegakademiet.

GAMUT samarbeider tett med studieprogrammet, og masterstudenter i musikkterapi involveres i senterets forskingsprosjekter.

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi lyser årlig ut sommerstipend.

UiBs PhD-kandidater i musikkterapi er knytta til GAMUT som forskerfellesskap, mens Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies har ansvar for den obligatoriske forskeropplæringsdelen.

For informasjon om formelle krav til en doktoravhandling i musikkterapi, se GAMUT Consensus Statement on General Requirements for Doctoral Theses (pdf).

Nettverk for kompetanse- og fagutvikling

GAMUT koordinerer nasjonale nettverk for kompetanse- og fagutvikling:

Som ett av to norske forskingssenter i musikkterapi, er GAMUT med i:

GAMUT er vertskap for: