Kurs og kompetanse

Videreutdanning for lærere, musikkterapeuter og andre med tilsvarende utdanning

Studiet retter seg mot deg som jobber med ulike former for forebyggende arbeid knyttet til barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse, eksempelvis som musikkterapeut, lærer eller sosialarbeider/miljøterapeut innenfor blant annet barnevern eller kriminalomsorg.

Studiet skal gi økt kompetanse om bruk av musikk i forebyggende arbeid med barn og unge og omfatter undervisning om ulike brukergrupper, musikkteori, musikkterapiteori og forskning innen felt som musikkterapi, musikkvitenskap, psykologi, sosiologi, vitenskapsteori og menneskerettigheter. Vi legger videre opp til refleksjon knyttet til teori, etikk, praksis og systemforståelse.

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge består av to separate emner á 5 studiepoeng, der del 1 går i vårsemesteret og del 2 går i høstsemesteret. Det er separat søknad og opptak til hvert av emnene.

Søk på studiet her:

Etterutdanning for musikkterapeuter: psykisk helse og rus

Studiet gir deltakerne kunnskap om den siste utviklingen innen musikkterapeutisk forskning og teori innen psykisk helse- og rusfeltet. Deltakerne får praktisk anvendelig kunnskap om hvordan musikkterapi kan implementeres i ulike behandlingssystemer og ulike faser i behandlingskjeden.

Kurset bygger videre på kunnskap fra tidligere utdanning i musikkterapi (mastergrad eller tilsvarende).

For studieåret 2020/2021 er dette tilbudet ikke lyst ut.

For nærere informasjon, kan du melde deg inn i Facebookgruppen Etterutdanning i musikkterapi, psykisk helse og rus

Videreutdanning for musikkterapeuter: eldreomsorg

Deltid over ett år, med fire samlinger, 15 studiepoeng.

Videreutdanningen gir oppdatert kunnskap om tema som aldringsprosesser, alderspsykiatri, demens og andre diagnoser som særlig opptrer hos eldre. Videreutdanningen kvalifiserer også musikkterapeutene til å planlegge, gjennomføre, begrunne og formidle opplegg som stimulerer personlige ressurser hos enkeltmennesker. Behovet for tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgrenser blir vektlagt.

For studieåret 2020/2021 er dette tilbudet ikke lyst ut.

For informasjon, se nettsiden MUTP661: Videreutdanning for musikkterapeuter i eldreomsorg

GAMUTs samarbeid med master- og PhD-utdanningene i musikkterapi ved UiB

UiBs grunnutdanning i musikkterapi er organisert i et femårig integrert masterprogram ved Griegakademiet.

GAMUT samarbeider tett med studieprogrammet, og masterstudenter i musikkterapi involveres i senterets forskingsprosjekter.

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi lyser årlig ut sommerstipend.

UiBs PhD-kandidater i musikkterapi er knytta til GAMUT som forskerfellesskap, mens Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies har ansvar for den obligatoriske forskeropplæringsdelen.

For informasjon om formelle krav til en doktoravhandling i musikkterapi, se GAMUT Consensus Statement on General Requirements for Doctoral Theses (pdf).

Nettverk for kompetanse- og fagutvikling

GAMUT koordinerer nasjonale nettverk for kompetanse- og fagutvikling:

Som ett av to norske forskingssenter i musikkterapi, er GAMUT med i:

GAMUT er vertskap for: