Om tvillingsenteret

GAMUT er et tvillingsenter som samler forskere fra Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og fra avdelingen for helse i NORCE.

GAMUT på Facebook

Tvillingsenteret GAMUT

 • utvikler kunnskap om relasjoner mellom musikk og helse, i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og lokalsamfunnet
 • er internasjonalt orientert og gir ut to av de fremste internasjonale tidsskriftene i musikkterapi
 • er bruker- og praksisorientert og bidrar til utvikling av bedre tjenester

De to fagmiljøene i tvillingssenteret har hver sin profil og utfyller hverandre.

GAMUT ble oppretta i 2006 i forbindelse med etablering av musikkterapi som universitetsfag ved Universitetet i Bergen (UiB). Tvillingsenteret er regulert av en samarbeidsavtale mellom UiB og NORCE.

Gjeldende mål for senteret er:

 • Å utvikle et norsk musikkterapeutisk forskingssenter på høyt internasjonalt nivå
 • Å sikre adekvat kunnskapsutvikling innen universitetsfaget musikkterapi
 • Å utvikle samfunnsrelevant kunnskap om sammenhenger mellom musikk, helse og utvikling.

Store deler av forskingsaktiviteten er eksternt finansiert. Forskingsresultater blir publisert i fagfellevurderte tidsskrift og i bøker og senteret deltar aktivt i internasjonalt forskingssamarbeid.

I tillegg til forsking, legger senteret vekt på samfunnsrelevante oppgaver som formidling og veiledning, i økende grad også etter- og videreutdanning samt medvirkning til implementering og tjenesteutvikling.

GAMUT deltar i flere faglige nettverk og koordinerer en kunnskapsklynge.

GAMUT er en sentral aktør innen publisering av internasjonale vitenskapelige musikkterapitidsskrift:

Senteret er organisert med styringsgruppe og fagråd (Scientific Advisory Committee).

 

Styringsgruppe

 • Frode Thorsen, Universitetet i Bergen (leder)
 • John Harald Kaspersen, NORCE
 • Ingrid Helgøy, NORCE
 • Randi Rolvsjord, Universitetet i Bergen
 • Lars Tuastad (representant fra GAMUT forskergruppen
 • Jan Frich (Folkehelseinstituttet)
 • Anne Balsnes (Universitetet i Agder)

Aktiviteten i GAMUT blir dokumentert i årsmeldinger.