Helse Bergen bygger opp nytt musikkterapitilbud i akuttpsykiatrien

Fra før har Helse Bergen etablert musikkterapi på alle sine DPS-er, og også i PBU (psykisk helsevern for barn og unge). Når helseforetaket nå har ansatt musikkterapeut ved Psykiatrisk klinikk, bygger de bro mellom tilbudet brukerne får ute på de distriktspsykiatriske sentrene og det tilbudet brukerne får når de er på sitt sykeste og trenger akuttbehandling.

Martin Leknesund Hansen begynte i en nyopprettet stilling på Psykiatrisk klinikk 6. januar. Foreløpig må han bruke ledige møterom til musikkterapitimene, men POLYFON-nytt møter ham og klinikkdirektør Brede Aasen utenfor det som snart skal bli et splitter nytt musikkterapirom. I dag er rommet en byggeplass, men fargevalgene antyder at dette kanskje vil bli et rom som vil skille seg ut fra resten sykehusrommene.

Musikkterapirom undser oppussing

Musikkterapirommet på Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen tar form. Musikkterapeut Martin Leknesund Hansen og Klinikkdirektør Brede Aasen gleder seg til å ta i bruk rommet. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE.

Hansen er nyutdannet musikkterapeut fra Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.
–Utdanningen har gitt meg et godt grunnlag for å jobbe som musikkterapeut i psykiatrien, forteller Hansen.

Som en del av utdanningen har han hatt praksis ute i et av DPSene i Helse Bergen, og ved siden av studiene har han jobbet som assistent ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken.

Martin vil som musikkterapeut gå inn i behandlingsteamet på lik linje med de andre behandlerne. Behandlingsteamet for den enkelte pasient ledes av en spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi.

Mens det etter hvert foreligger en god del forskning på bruk av musikkterapi i psykiatrien generelt, er det gjort mindre forskning på akuttbehandlingen.

–Men det som er gjort indikerer at musikkterapi kan være et nyttig supplement til annen behandling også i den akutte fasen, sier Aasen og viser blant annet til en italiensk studie i tidsskriftet Psychiatry.  Gjennom POLYFON håper han at det også etter hvert vil bli mulig å forske på musikkterapi i den akutte delen av behandlingen.

Noe av bakgrunnen for satsningen er anbefalingen som ble gitt til sykehuset av Sivilombudsmannen i 2018. En av anbefalingene sykehuset fikk var tilrettelegge for mer aktivitet for de sykeste. Musikkterapirommet bygges opp innenfor de lukkede dørene, slik at det blir lett tilgjengelig for brukerne.

Musikkterapi lager en arena å stå på, en lavterskelscene, forklarer Aasen. Et sted som kan gi mestringsfølelser, for noen som konferansier og for andre som musiker.

Musikterapeuten med tekster

Sangtekster er et av verktøyene til musikkterapeut Martin Leknesund Hansen, som allerede har begynt å bygge seg op et arkiv. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE.

Bygger bro til tilbudene i de distriktspsykiatriske sentrene

Flere  av pasientene som blir lagt inn på sykehuset har gått i musikkterapi ved et av Helse Bergens distriktpsykiatriske sentre (DPS). Tidligere satt Helse Bergen seg et mål om å implementere musikkterapi ved alle klinikkene sine. Musikkterapi ved Psykiatrisk klinikk blir derfor en del av et helhetlig tilbud til brukerne i Bergensomårdet.

–Målet er ikke å gi musikkterapi til alle som blir innlagt , men musikkterapeuten vil ha et spesielt fokus på pasienter som har hatt nytte av musikkterapi tidligere og som nå gis mulighet for å ta i bruk disse ressursene også i en akutt fase, når de er på det sykeste, forklarer Brede Aasen.

Aasen har gode erfaringer med musikkterapi ute i DPS-ene. Han kom til sykehuset fra stillingen som leder av Betanien DPS der han var med å bygge opp musikkterapitilbudet.  Da de nye retningslinjene om utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse kom i 2013 spurte Betanien DPS seg om hva de hadde på plass av ulike tilbud til brukerne. Noe av det som manglet var musikkterapi. Artisten Marte Valle jobbet på den tiden som sykepleier og brukte musikk litt i behandlingen, men det var mer som en aktivitet. Og da musikkterapistudiet ved Griegakademiet henvendte seg med spørsmål om muligheter for praksisplasser, grep Aasen muligheten.

Snart var Nathan Robert Smith på plass som student, med Marthe Valle som faglig kontaktperson.

–Det ble en genial link, forklarte Aasen når POLYFON-nytt besøkte ham på Betanien i januar 2019.
–Nathan er jo en knalldyktig musikkterapeut og relasjonell kar. Så han kom i god posisjon for å gi musikkterapi til pasienter der kanskje andre behandlingsformer ikke hadde hatt den effekten som vi hadde ønsket da.

To gitarister og en bassist.

Fra musikkterapirommet på Betanien DPS i 2019. Daværende Senterleder Brede Aasen spiller bass sammen med musikkterapeutene Vegard Gunnarskog Wikne og Nathan Robert smith. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE.

Praksisperioden ble avsluttet ved at Smith og brukeren han jobbet med holdt konsert på en fellessamling i DPSet. I dag jobber Smith som musikkterapeut ved Betanien DPS sammen med Vegard Gunnarskog Wikne. På Betanien DPS inngår musikkterapi også som en del av behandlingsprogrammet FACT. Ved Betanien har de også bygd opp en lavterskel musikkafé, ved det splitter nye Lundefuglen aktivitetshus.

Aasen og Betanien DPS tok også i 2018 nasjonalt ansvar ved å utarbeide den nasjonale behandlingsteksten som beskriver musikkterapi i psykisk helsevern. Beskrivelsen ligger på nettsiden til alle foretakene som tilbyr musikkterapi. Beskrivelsen ble utarbeidet i samarbeid med POLYFON og skal brukes av alle DPS-ene som har musikkterapi som del av behandlingen.

–Vi fikk det til på Betanien og jeg har derfor også stor tro at vi får til noe bra her på Psykiatrisk klinikk, sier Aasen.