–Ingen har perfekte liv, så hvorfor skal jeg ha det?

Erfaringskonsulent Anne Blindheim

Erfaringskonsulent ved Helse-Bergen, Anne Blindheim. Foto: Rune Rolvsjord.

En kan leve gode liv også med sykdom, sier erfaringskonsulent i Helse-Bergen Anne Blindheim. På Polyfon-konferansen 2017 vil hun blant annet fortelle om hvordan det å studere kunsthistorie hjalp henne med å bygge opp en egen identitet utover det å være syk.

På POLYFON-konferansen møtes brukere, fagfolk, studenter, forskere og ledere for å utvikle musikkterapi til beste for brukerne, helsevesenet og samfunnet. Tema er musikkterapi gjennom livet: fra forebygging til recovery.

Det er første gang POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi inviterer til en slik konferanse der Blindheim er en av hovedforedragsholderne.

Blindheims historie er et eksempel på betydningen av medikamentfri behandling kan ha. Gjennom ordningen studie med støtte fikk hun en studietid som ga henne noe annet å gjøre og tenke på, noe som ikke hadde med sykdommen å gjøre. Hun fikk forpliktelser og hun fikk et sted være sammen med andre på. Slik bygget hun en identitet der psykosen var tilsted, men ikke var rådende.

På samme måte som hun brukte kunst ser hun for seg at musikk kan brukes til å beskrive stemninger, og til lære seg å håndtere stemmer. –Du kan lære deg å velge ut det du vil lytte til. Og ikke minst så gir det deg noe annet å snakke om. Musikk er identitetsskapende.

Som erfaringskonsulent jobber Blindheim med et eget prosjekt knyttet til medikamentfri behandling. Hun skal intervjue alle pasienter og pårørende i DPS-ene i Bergen for å sjekke hvordan implementeringen av medikamentfri behandling fungerer i praksis.

Blindheim ber behandlerne være tålmodig og møte brukerne som mennesker. –Vær nysgjerrig på brukerens historie, på hvorfor man tenker som man gjør – men uten å presse brukeren, oppfordrer Blindheim.

Ikke-medikamentell behandling av psykiske lidelser

Forskningssjef og professor Jan Olav Johannessen har tidligere ledet arbeidet med de Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Han kommer til POLYFON-konferansen for å fortelle om retningslinjene. Retningslinjene vektlegger brukermedvirkning, og understreker betydningen av psykososiale behandlingstilnærminger ved psykoselidelser. Retningslinjene er bygget på en dimensjonell forståelse av hva psykiske lidelser er, og anbefaler behandling tilpasset den fase den enkelte pasient befinner seg i. De viktigste ikke-farmakologiske behandlingsanbefalinger er blant annet miljøterapi, familiearbeid, individuell psykoterapi, musikkterapi, tilpasset arbeid/studietilbud, fokus på fysisk helsetilstand

Recovery

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Lars Lien, kommer for å snakke om recovery. I innlegget vil Lien si noe om hva recovery betyr og noe om den evidens vi har for at det virker i praksis. Innlegget vill forsøke å beskrive den virksomme komponenten i recovery og hva som skiller recovery fra en mer tradisjonell medisinsk modell

Traumeforståelser

Psykologspesialist Dag Øystein Nordanger vil fortelle hva som skal til for å fremme en god utvikling hos barn og unge som har opplevd krenkelser og store stressbelastninger i oppveksten, deriblant vold og overgrep.

Demensomsorg

Professor Hanne Mette Ridder vil fortelle om hvordan musikk kan gi en opplevelse av samhørighet og således dekke helt grunnleggende psykososiale behov og hvordan dette kan benyttes i demensomsorgen.

Info om program og påmelding. Påmeldingsfrist 1. november