Ønsker å hjelpe flere mennesker med psykiske lidelser til å delta i lokale kulturaktiviteter

Stadig flere institusjoner tar i bruk musikk i behandlingen av psykoselidelser. I bydel Åsane i Bergen kommune følger de nå også opp med å tilby musikkterapi i oppfølgingen av utskrevne pasienter. Men målet er at de kan delta aktivt i det regulære kulturlivet.

Tre av medlemmene i bandet Aesthetic Minds.

Bandspillling er en sentral del av aktivitetene i MOT82. Her deler av bandet Aesthetic Minds. Foto: Rune Rolvsjord.

Musikkoppfølginstilbudet MOT82 er et samarbeid mellom Helse Bergen, ved Bjørgvin DPS og Klinikk psykisk helsevern for barn og unge,  Bergen kommune og GAMUT. Samarbeidet er kommet i stand gjennom Polyfon – Vestnorsk nettverk for musikkterapiforsking og praksisutvikling.

Sammen har de utviklet en tre-trinns modell.

I første trinn får de tilbud om musikkterapi som en del av behandlingen inne på institusjonen.

I det andre trinnet, etter at de er utskrevet fra institusjonen, får de et musikkterapitilbud ute ved kulturverkstedet U82.

I det tredje trinnet er målet at de brukerne som ønsker det skal være med i selvdrevne aktiviteter og delta i ordinære kulturaktiviteter i sitt eget nærmiljø. Det kan for eksempel være et kor, et korps eller et band. Samarbeidet med kulturkontoret er her viktig fordi de sitter på en god oversikt over kulturaktivitetene.

-Vi prøver å møte den enkeltes behov, sier leder for prosjektet Lasse Tuastad. – For noen er det nok med et tilrettelagt musikkterapitilbud. Andre kan ha et mer uttalt mål om selvstendighet, hvor det å få støtte til å begynne i for eksempel i et kor er et viktig neste skritt.

MOT82 er et tilbud i tråd med de nasjonale retningslinjer som anbefaler bruk av musikkterapi i de ulike fasene av behandlingen, også i oppfølgingen av pasientene ute i kommunene.

-Det går ofte bra for mange så lenge de er inne på institusjonen. Det er når de skal ut å klare seg selv at det ofte blir vanskelig. Mange synes det er vanskelig å være ute blant folk og de blir derfor isolert. Da kan symptomene raskt komme tilbake og det ender fort i en negativ spiral, sier Tuastad.

– Det er et allmennmenneskelig behov, det å ha noen å være sammen med og det å gjøre noe meningsfylt sammen med andre.

Tuastad håper at andre regioner etter hvert vil ta bruk modellen de utvikler.

-Per i dag finnes det finnes ikke mange liknende tilbud, sier Tuastad.

Forankret i lokalmiljøet

Ungdomshuset U82

Mye av aktiviteten til MOT82 er lagt til i ungdomshuset U82 i Åsane. Huset er også en viktige møteplass for mange lokale frivillige organsiasjoner. Foto: Rune Rolvsjord.

De tilrettelagte musikkterapiaktivitetene foregår i lokalene til kulturverkstedet U82 i Åsane. Bandet Aesthetic Minds er et resultat av et slikt tilbud. Medlemmene i bandet har spilt sammen i 3 år. De øver hver onsdag, der de spiller både egne og andre sine låter.

U82 er et kulturverksted for hele befolkningen i Åsane og brukes av ulike frivillige organisasjoner. Bandet har blitt godt kjent med de andre brukerne og de blir også invitert til å spille ved ulike tilstelninger. – Det er viktig at aktiviteten er lagt til kulturhuset, sier Bjarte Johansen og understreker betydningen av å bli integrert. – Man møter igjen folk man kjenner fra kulturverkstedet på gaten.

Johansen spiller gitar i Aesthetic Minds. Han er også vært med på å utvikle prosjektet som brukerrepresentant i prosjektgruppen. – Tilbudet gir mye for få midler, sier Johansen og mener flere burde ha et slikt tilbud. –Det er et veldig bra tilbud! understreker Kristina Melbøe, vokalisten i Aesthetic Minds.

Bandset Aesthetic Minds øver.

Aesthetic Minds finner sammen ut hvordan sangen skal gå. Bjarte Johansen på gitar, Kristina Melbøe på vokal og Lasse Tuastad på gitar. Bandet har også en pianist, Linn Kiara, men hun var ikke tilstede på denne øvelsen. Foto: Rune Rolvsjord.

Elin Sofye Rabbevåg jobber som musikkterapeut i  MOT82.  Det er hennes oppgave å koordinere og legge til rette for de ulike aktivitetene.  Bandspilling er bare en av aktivitetene hun legger til rette for. I noen band er hun selv med å spiller, for andre er hun mer en koordinator der hun for eksempel hjelper til med rombooking, eller finner arenaer de kan spille på.

-En del av jobben er å vite hva som finnes av ulike tilbud i lokalområdet, forteller Rabbevåg. I dette arbeidet samarbeider hun både med frivillighetskoordinatoren og kulturkontoret i Åsane.

Hver fredag arrangerer hun musikkafe i U82. Der kan alle som vil komme.–Vi jammer over en lav sko, sier Rabbevåg. På musikk-kafeen har hun med seg forskjellige instrumenter, og de som vil kan være med å spille. Kafegjester kan også ha med egen musikk de vil fremføre. Eller man kan bare være der å høre på. Og så er det gratis kaffe.

Fram til 2017 har musikkterapistillingen vært finansiert av Helse Vest. Gjennom Rådet for psykisk helse har prosjektet nå fått midler fra Extrastiftelsen til å fortsette å videreutvikle tilbudet. Mest sannsynlig vil kommunen da ta over ansvaret for musikkterapistillingen.

Hjelp til å komme over den siste terskelen.

Siden oppstarten har MOT82 lykkes i å etablert gode tilbud både på trinn en og to.  -Erfaringen viser derimot at det kan ta tid å komme til det skrittet at en trer ut i det lokale musikklivet, sier Tuastad

Med midlene fra Extrastiftelsen kan MOT82 nå gjennomføre en videreutvikling av tilbudet. Målet er å gjøre veien fra trinn 2 til trinn 3 lettere. Det nye prosjektet har fått tittelen «Utan Terapeut – MOT82 UT i lokalsamfunnet». Tittelen viser til hovedintensjonen om å legge til rette for at deltakerne blir aktive aktører i det lokale kulturlivet i Åsane.

En av planene er å etablere musikkaktiviteter der opplærte musikkontakter assisterer musikkaktiviteten, fortellerTuastad.  Musikkontakter er brukerstyrte støttekontakter som i særlig grad fokuserer på musikk når de er sammen med brukeren. Musikkontaktene vil få opplæring av musikkterapeuter.

De ønsker også å etablere brukerstyrte musikkaktiviteter assistert av brukere.

-Tanken er at man gjennom å delta i de ulike aktivitetene kan en gradvis nærme seg det ordinære musikk- og kulturlivet.