God bruk av POLYFONs prosjektmidlar

Brynjulf Stige. Først publisert 18. januar 2020.

Sidan starten i 2015 har POLYFON lyst ut prosjektmidlar til fagpersonar og andre knytt til POLYFON-samarbeidet. Tildelingane skal ha ein såkornfunksjon, så det er lagt opp til enkle søknader og relativt små midlar (sjå faktaboks).

Vi har gått gjennom tildelingane som er gitt så langt, i perioden 2015-2019, og ser at ordninga blir brukt på ein veldig god måte. Mange viktige artiklar og rapportar er publiserte dei siste åra ved hjelp av desse prosjektmidlane, og mange interessante prosjekt er under utvikling. Sjå oversikt over prosjekta her: POLYFON prosjektoversikt 2015-2019.


Bjarte Johansen (brukarrepresentant), Astrid Linnea Østerholt (musikkterapistudent) og Lars Tuastad (musikkterapeut).
Dette er tre av dei som har brukt POLYFONs ordning med utlysing av prosjektmidlar. 
Dei gjennomførte ei brukar-spør-brukar-evaluering av prosjektet «Utan Terapeut MOT82 UT i lokalsamfunnet». 
Her er dei fotograferte under POLYFON-konferansen 2018. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE.
Faktaboks:
POLYFON lyser ut prosjektmidlar med søknadsfrist 1. februar og 1. oktober.
Søknader vert vurderte av ein vitskapleg komité, med rask sakshandsaming.
Ordninga skal stimulere til praksisnær og brukarinvolvert kunnskapsutvikling.
Sjå retningslinjer for søknader.