KMD leverer høringsuttalelse om ny nasjonal veileder

Helsedirektoratet sendte i august utkast til «Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» til ekstern høring.

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB har sendt inn en høringsuttalelse som legger vekt på: a) at individperspektiv på problemer og løsninger i større grad også bør suppleres av systemperspektiv, b) at mobilisering av ressurser i individ og lokalsamfunn bør vektlegges i større grad, og c) at de mulighetene musikk- og kulturdeltakelse gir for mestring, mening, deltakelse og fellesskap bør gjøres mye mer tydelig.

I uttalelsen gis også begrunnelser for hvorfor musikkterapeutiske kompetanser og aktiviteter bør være en del av tilbudet for denne gruppen personer. Høringsuttalelsen foreslår videre at den nasjonale veilederen utstyres med lenker til nettsider med konkret informasjon om musikk som helseressurs.

Det er GAMUT-forskerne Maren Metell, Karin Mössler og Brynjulf Stige som har stått for det faglig forarbeidet med høringsuttalelsen. I en kommentar peker de på at det er påfallende hvor lite vekt Helsedirektoratet hadde lagt på musikk som helseressurs i arbeidet med høringsutkastet, til tross for den internasjonale forskninga som etter hvert finnes på feltet. Det er behov for en økt satsing på dette feltet innen norsk musikkterapi, sier forskerne.

Foto er fra «Scenedrøm» (2017-2019), et inkluderende musikkteaterprosjektet i regi av Kulturetaten ved Bergen kommune, og Musikkterapisenteret ved Bergen kulturskole. Foto: © Øyvind Johannessen.

Høring – Gode helse- og omsorgstjenester- svar fra Griegakademiet – Institutt for musikk – UiB