Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre.

Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til en kommune som viser til gode planlagte og gjennomførte aktiviteter for kommunens eldre i tråd med regjeringens Leve hele livet-reform. «I Kinn har de jobbet godt og systematisk med reformen, og har gitt de eldre tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter, ikke minst under koronapandemien», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. En samlet jury begrunner årets pris på følgende måte:

«Kommunen si strukturerte tilnærming til reformarbeidet har gjort dei godt rusta til å møta pandemien. Kommunen var raskt ute med å tilby samtaletilbod, ein telefon for praktisk hjelp, dei organiserte to-tre vesentlege møte mellom helse og frivilligheitssentral for å finna løysingar og dei sørgde for registrering av frivillige i kommunen. Engasjementet var stort. Dei fekk i gang ein musikkterapeut på det største eldresenteret for samtalar og miljøarbeid. Tiltaka som vart implementerte under pandemien har hittil bidratt til endringar i form av eit klart tydelegare samarbeid i kommunen, ei haldningsendring i organisasjonen når det gjeld miljøarbeid, fleire møteplassar for alle innbyggjarar – og ikkje minst eit auka engasjement for reforma.»

Utdeling av pris. Fra venstre: Åse Vaag, Ola Teigen, Jorunn Bakke Nydal, Norunn Stavø og Lars Sponheim. Foto: Janne Weltzien Listhaug/Fylkesmannen i Vestland

«Prisen betyr svært mykje for kommunen. Vi ynskjer at reforma Leve heile livet skal gjennomsyre alle sektorar i kommunen, vere synleg for innbyggjarar, politikarar og tilsette. Reforma omfattar planarbeid og ned til individuelle tilbod. Difor er forankring i plan, systemarbeid og implementering satsing i åra som kjem. Vi ser at satsinga på musikkterapi sidan 2012 har gjort kommunen bevisst på heilskapstenking og behovet for å jobbe fram eit ikkje-medikamentelt behandlingstilbod,» sier musikkterapeut og fagleder for fagteamet STEMT, Jorunn Bakke Nydal.

«Vi har nok fått ein bekrefting på at det vi jobbar med er rett. Vi kjem til å fortsette det gode arbeidet, og vi får eit «løft» når det vi har gjort vert lagt merke til og satt pris på», sier Norunn Stavø, kommunalsjef for Helse og velferd i Kinn kommune.

Satser på musikkterapi

Etter hvert ble det tydelig at det kunne være behov for musikkterapi i andre ulike tjenester også. «Når vi så var så heldige at vi fekk inn vår dyktige musikkterapeut, Jorunn Bakke Nydal, har arbeidet blitt meir systematisk. Jorunn sit i stab og kan leie dette arbeidet. Vi ser at denne form for terapi har gode ringverknader inn i ulike tenester og brukargrupper», sier Stavø.

For å lykkes med å integrere musikkterapi i sine helse- og omsorgstjenester har Kinn kommune vært avhengig av et tett samarbeid på tvers av fag- og sektorgrenser. STEMT er et fagteam som jobber for å gjøre kultur, livskvalitet, musikkterapi og miljøbehandling tilgjengelig for kommunens innbyggere. I tillegg til fagleder og musikkterapeut Jorunn Bakke Nydal, består fagteamet av musikkterapeut Benjamin Mellingen Thuen og kulturkoordinator Martine Bortheim. Sammen jobber de med å drifte ulike musikkterapi- og kulturtiltak. I tillegg jobber fagteamet også med forsknings- og kunnskapsutvikling, som for eksempel gjennom sitt samarbeid med det EU-finansierte forskningsprosjektet HOMESIDE, ved forskningssenteret CREMAH ved Norges musikkhøyskole. Kinn kommune vil også bli en av de to samarbeidskommunene for det nye prosjektet MIDDEL, om musikk, demens og depresjon, som også er EU-finansiert og som forskingssenteret GAMUT ved UiB/NORCE er ansvarlig for.

Bakke Nydal beskriver også hvordan Kinn kommunes samarbeidet med USHT (Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester) har vært med på å legge grunnlaget for tjenesteutviklingen: «Sidan 2010 har Kinn kommune hatt samarbeid med USHT og med tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune og musikkterapeutene der. Dette har vore gjennom rettleiing og ulike kurs. Frå 2015 gjekk ein i eit meir forpliktande samarbeid gjennom prosjektet LEV VEL som la vekt på tverrfagleg samarbeid for betre kvardagar til eldre. Dette resulterte i eit godt grunnlag for å setje i gang reforma Leve heile livet.»

«Vi ser også framover at vi vil måtte tenke nytt i forhold til aktivisering og fellesskapstenking for at eldre skal kunne bu heime lengst mogleg. Og for at dei skal ha gode liv slik at vi kan møte den demografiske utviklinga på ein god måte,» sier Stavø. «Tverrfagleg og tverrsektorielt arbeid er viktig for å kunne nytte mange ulike faggrupper sin kompetanse. Brukarane og innbyggarane i kommunen er eit felles ansvar for dei ulike tenestene. Og skal vi få ein samanheng i tenestene, må vi jobbe ilag.»

Leve hele livet-reformen

Dette er andre gangen prisen blir utdelt. Første gangen var i 2019, og den gangen gikk den til Karmøy kommune. Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre som er forankret i Helse og Omsorgsdepartementet (Meld. St. 15 (2017–2018). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Les mer om reformen her.