Vestland satser på musikkterapi

Tekst: Veronica Helle, NORCE.

I Vestland fylkeskommune er musikkterapeut rådgiver ut mot kommunene og institusjonene. Dette skal styrke satsingen på musikkterapi.

Musikkterapi som fag ser på sammenhengen mellom musikk og helse. Det overordnede målet er bedre helse.

Siri Ingvaldsen. Foto: Vestland Fylkeskommune.

– Det finnes etter hvert mye dokumentasjon på sammenhengen mellom kultur og helse. Vestland fylkeskommune ønsker å bidra til å øke og spre kunnskap om denne sammenhengen. Ved å ha kompetanse på musikkterapi i fylkeskommunen kan vi arbeide for å styrke satsingen på dette arbeidet i kommunene og institusjonene. Dette vil komme innbyggerne til gode, forteller Siri Ingvaldsen, seksjonssjef for Seksjon for kulturformidling i Avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland Fylkeskommune.

Fagområdet kultur og helse har fått god plass i Seksjon for kulturformidling og Vestland fylkeskommune skal formidle kompetanse på sammenhengene mellom musikkterapi og helse.

 

Fylkeskommune tilbyr rådgivende tjenester innen musikkterapi til kultur-, skole-, barnehage-, helse- og omsorgssektoren, og kan slik bidra i arbeid med rus og psykisk helse og inkludering.

Musikkterapitilbud til flere

– Vi håper vi kan være med og legge til rette for at flere innbyggere får tilbud om musikkterapi. Vi vet at musikk kan stimulere til aktivitet og opplevelser, som i neste omgang gir helsegevinst. Ikke minst er dette viktig i en befolkning med flere eldre og demente, sier Ingvaldsen.

Dette er noe Jorunn Bakke Nydal har erfart. Hun er fagleder i musikkterapi i Helse og velferd, i Kinn kommune. – Musikkterapien har hatt spesielt stor betydning i eldreomsorgen den siste tiden på grunn av koronapandemi. Men man kan også bruke musikkterapi til å kommunisere og være med i behandlingsforløpet til en pasient. På denne måten kan vi ta vare på de svake. Man kan også bruke musikkterapi som et supplerende verktøy i barnevernet og psykisk helse, forteller Nydal.

Vestland fylkeskommune er den eneste fylkeskommunen som har ansatt musikkterapeut på systemnivå, som rådgiver ut mot kommunene og institusjonene. Selv om dette er forholdsvis nytt, så har det allerede gitt noen resultater.

Flere stillinger i musikkterapi

– Det kan være utfordrende å bygge opp kompetanse på musikkterapi i små kommuner. Men samarbeidet med Vestland fylkeskommune har bidratt til at vi har fått 250 % stilling i musikkterapi i Kinn kommune, sier Nydal.

Fokusere på de friske sidene

– Man har også friske sider, selv om man har helseutfordringer. I musikkterapi fokuserer vi på disse sidene, forteller Simen Lagesen Krogstie. Han er musikkterapeut og jobber som rådgiver i Vestland fylkeskommune, i Seksjon for kulturformidling, som er en del av Avdeling for kultur, idrett og inkludering.

Simen Lagesen Krogstie. Foto: Karl Erik Brøndbo.

Krogstie har et overordnet fokus når det gjelder musikkterapi i fylkeskommunen og skal bidra til å løfte frem og jobbe med utvikling av tilbud til de kommunene og institusjonene som ønsker det. Hovedarbeidet hans er å øke samarbeidet mellom seksjon for kulturformidling i Vestland fylkeskommune og helsesektoren i kommunene. Arbeidet blir formet i samsvar med målene i regionale kulturplaner for Vestland fylkeskommune og etter hvilke behov som finnes.

Fylkeskommunen kan være rådgiver, drive kompetanseheving og prosjektutvikling sammen med kommunene og institusjonene.

 

– Mange opplever at de ikke får deltatt i kulturaktiviteter fordi de er syke, dette er veldig synd. Men dersom man kan tilby musikkterapi, bidrar dette til inkludering i et fellesskap, noe som er bra for helse og livskvalitet. Musikkterapi er en god tilnærming for mange, sier Krogstie.

At musikkterapi og kultur og helse er så tydelig som fagområde og perspektiv i Vestland fylkeskommune, faller rett inn i nasjonalt fokus på inkludering og mangfold, og er i tråd med FNs bærekraftmål.

Musikkterapi i integreringsarbeidet

Krogstie forteller at musikkterapi er i bruk i eldreomsorgen, og at behandlingsformen i økende grad blir tilbudt også innen psykisk helse og rus, og også i traumebehandling. I tillegg blir musikkterapi brukt i inkluderingsarbeidet blant annet med flyktninger og asylsøkere.

– Dette viser at det er mulig å bruke det kulturelle uttrykket musikk i terapi og inkluderingsarbeidet.

Fylkeskommunen kan bidra til at kommunene lærer av hverandre, blant annet ved å videreformidle erfaringer mellom kommunene om hva kommunene gjør for å omfordele midler slik at de får midler til musikkterapeuter om de ønsker det. Å ha kompetanse på musikkterapi på et fylkeskommunalt nivå i tillegg til at det arbeides med musikkterapi andre steder, bidrar også til en kulturell og helsepolitisk innfallsvinkel.

Deltar i POLYFON

Vestland fylkeskommune deltar i samarbeidet i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, koordinert av forskningssenteret GAMUT (UiB og NORCE), og noe av det en prøver å få til er et godt samspill mellom nasjonale føringer, lokale initiativ og fylkeskommunal støtte og rådgivning.