POLYFON-konferansen

22. november kl. 9.00-16.00 på Studentsenteret (Egget) ved Universitetet i Bergen.

 • Hva gjør musikkterapi relevant i helse- og omsorgstjenestene i dag?
 • Hvordan omsettes forskning og retningslinjer til praksis?

Velkommen til en flerstemmig konferanse, der brukere, praktikere, forskere, ledere og politikere utveksler erfaringer, innsikter og visjoner.

Early-bird-pris fram til 10. september. Mulig å melde seg på fram til 10. november.

Meld deg på

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

08.30-09.00: Dørene åpner – kaffi & frukt

09.00-09.20: Åpning v/ stortingsrepresentant Kjersti Toppe

09.20-09.30 Musikkvideo: Soul Party

09.30-10.00: Leif Arvid Øvernes, Anne Blindheim & Christine Ødegaard: Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

10.00-10.10: Brynjulf Stige: POLYFON-året som gjekk

10.10-10.40: Pause

10.40-11.10: Anna Helle-Valle: Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

11.10-11.40: Rønnaug Frøiland, Kari Lossius, Else-Marie Løberg & Torhild Kielland: Musikkterapi i rusfeltet: Hvor står vi, sammen?

11.40-11.55 Musikk v/brukere av musikkterapi

11.55-12.45: Lunsj

12.45-14.45: *Parallelle sesjoner i 4 spor

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Olaug Nilssen: Syng for meg, Daniel!

15.30-15.45: Avslutning

15.45-16.00: Musikk v/ barn fra Bergen kulturskole, Senter for musikkterapi

Senere på kvelden inviterer vi til konsert på Chagall:
20.00- «Sammen om musikken».  Konsert med artister og brukere fra musikkterapi.

 

*Parallelle sesjoner

F = forskning
P = praksiserfaringer
I = innspill (refleksjoner og kommentarer)
W = workshop

Tid Seminarrom A:
Mellom
(mennesker i samhandling)
Egget:
Gjennom
(samhandling om oppfølging av overganger)
Seminarrom C:
På tvers
(tverrfaglig og tverretatlig samhandling)
Seminarrom E:
Sammen
(samhandling i ulike former og på ulike nivå)
12.45 Metell & Larsson (P):
Musikk fra livets begynnelse, når livets begynnelse har vært tøff
Ystenes, Hynninen & Knardal (W):
Min musikalske livshistorie: utprøving av «app» som MT-hjelpemiddel i demensomsorgen
Lunde, Svangstu & Dahle (I):
«Bridge over troubled water»: musikk/MT og kompetanseoverføring i sykehjem i Bergen kommune
Stedje & Batt-Rawden (F):
Implementering av sangtiltak som miljøbehandling i eldreomsorgen
13.15 Wilhelmsen & Fuhr (P):
Fra nei til <3: relasjonell tilnærming i MT med ungdom i barnevernet
Dypvik, Hay & Thorstensen (I):
Strategiplan for musikkterapeutisk fagutvikling innen eldreomsorgen i Fjell kommune
Bruvik & Schmid (F):
Pasienters og helse¬personellets perspektiver på MT i palliativ omsorg
13.45 Kayser (F):
Sound Beam som hjelpemiddel for samhandling med personer med Huntingtons sykdom
McAuley, Samuelsen & Lydvo (P):
Frå Soul Party til Starlit Vibes: frå MT på DPS til kulturdeltaking i samfunnet
Fugle (F):
TaM TaM: MT og psykodrama som gruppebehandling for ungdom
Krüger m. fl. (F):
Det musikk-terapeutiske verksted som tilnærming til trivsel og skoledeltakelse
14.15 Madsø (F):
Skreddersydd MT for personer med demens og deres pårørende
Tuastad & Johansen (F):
MOT82: brukarperspektiv på MT og overgangar i psykisk helsefeltet
Nordkvist & Knudsen (P):
«Scenedrøm» – et integrerende musikal-prosjekt: utopi eller realiserbar drøm?
Taihaugen & Kielland (I):
Brukererfaringer med MT i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

 

Plenumforedragsholdere

Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

Leif Arvid Øvernes, psykolog og prosjketleder
Leif Arvid Øvernes er psykolog og jobber som prosjektleder for medikamentfrie behandlingforløp i Helse Vest. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de seks DPS-ene i Bergensområdet for å utvikle et medikamentfritt behandlingstilbud for mennesker med psykoselidelser. Han leder også utviklingen av et nasjonalt samvalgsverktøy for psykose, som skal hjelpe brukere gjøre informerte valg om egen behandling. Epost: Leif.arvid.overnes@ihelse.net

Anne Blindheim, erfaringskonsulent
Anne Blindheim har levd i over 20 år med psykoseproblematikk. Hun fullførte mastergraden i kunsthistorie ved UiB i våren 2015 og har siden september 2016 jobbet som erfaringskonsulent innad i prosjekt for medikamentfrie behandlingsforløp ved psykose. Som en del av prosjektet gjennomfører hun en brukerundersøkelse ved alle seks DPS i Bergen, som dreier seg blant annet rundt opplevelsen av tilbud, allianse, informasjonsflyt og medisinbruk.
anne.blindheim@helse-bergen.no
Christine Ødegaard, kulturviter og stipendiat
Christine H. Ødegaard er utdannet etnolog fra UiB. Hun er stipendiat tilknyttet Kronstad DPS og UiB, og skal ta en doktorgrad på det kvalitative forskningsprosjektet «Medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelse» som hadde oppstart i februar 2017. Musikkterapi er en viktig del av studien, og professor Brynjulf Stige er medveileder på prosjektet.
christine.odegaard@helse-bergen.no
Sammendrag:
Problemstilling: Brukere har rett til å medvirke i egen behandling, og skal kunne velge behandling uten medisiner. Hvordan kan vi sikre et godt behandlingstilbud for psykose uten medikamenter?Metode: Vi gjennomfører et pilotprosjekt for Helse Vest, hvor vi utvikler og henter erfaringer fra medikamentfrie forløp.
Hovedfunn: Mennesker med psykose i Bergen har en reell mulighet til medikamentfri behandling i dag, og det finnes en rekke anbefalte psykososiale alternativer å velge mellom, blant annet musikkterapi, samtaleterapi, fysisk aktivitet, familiesamarbeid, gruppebehandling og arbeidsrettede tiltak.
Forankring mot tema: Medikamentfri-prosjektet er et samarbeid mellom flere DPS og brukerrepresentanter, og brukere er involvert i både utforming, kvalitetssikring og forskning. Samvalgsverktøyet er et samarbeid mellom flere faggrupper for å hjelpe brukere gjøre informerte valg.

Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

Anna Helle-Valle, Bergen kommune,  har en PhD fra Griegakademiet og er for tiden i et spesialiseringsløp i samfunnspsykologi. Hun arbeider i Avdeling for sykehjemsmedisin i Bergen kommune, og som førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Dr. Helle-Valle er også leder for Nasjonalt nettverk for musikkterapi i eldrehelse og demensomsorg. Epost: anna.helle-valle@bergen.kommune.no

Sammendrag:
Hvordan kan vi arbeide samarbeids- og samhandlingsorientert slik at sykehjemsbeboerens opplevelser og behov kommer i fokus? Både nasjonalt og lokalt er det en politisk satsning på eldreomsorg med blikket rettet mot en fremtid med flere eldre og flere med omfattende og sammensatte omsorgsbehov. Samtidig vet vi at det er få psykologer og musikkterapeuter som arbeider på sykehjem.

I dette foredraget argumenterer jeg for at tverrfaglig og brukersentrert samarbeid, fungerende samhandling med relevante samarbeidsinstanser, og samarbeidsorientert forskning er nødvendige brikker i dette kompliserte puslespillet.Presentasjonen har fokus på tverrfaglig samhandling inn mot sykehjemsbeboeres grunnleggende, omfattende og komplekse behov. Presentasjonen har også et eksplisitt fokus på samarbeid, og hvordan dette blant annet fremmer eller hemmer (i etterkant usynlige) prosesser som utgjør premissene for kunnskapen som produseres i forskningsprosjekter.

Referanser:
Byrådsaveling for helse og omsorg (2016). Omsorg med kunnskap: plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030.

Det kongelige helse- og omsorgsdepartement (2018). Melding til Stortinget 15 (2017-2018), Leve hele livet: en kvalitetsreform for eldre.

Helle-Valle, A. (pågående forskningsprosjekt). Hvordan forstås og håndteres uro på en forsterket psykiatrisk post på sykehjem? Aksjonsforskning med ansatte og beboere.

Musikkterapi i rusfeltet: Hvor står vi, sammen?

Rønnaug Frøiland,
Etatssjef i Bergen kommune.

Kari Lossius
Fagdirektør ved Bergensklinikken
Else-Marie Løberg
Else-Marie Løberg er avdelingsdirektør for Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus og professor II på UiB. Hun har bakgrunn som fagsjef i divisjonen psykisk helsevern og leder for TOPS (tidlig oppdagelse ved psykose). Hun leder flere forskningsprosjekter innen psykose og rus, og var med å skrive den nasjonale retningslinjen for psykosebehandling.
Torhild Kielland
Torhild Kielland er rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Hun er utdannet cand.mag. med videreutdanning i alvorlig rus- og psykiske lidelser. Hun har arbeidet innen fagfeltet rus og avhengighet siden 1995. I 2010 tok hun initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet.
Sammendrag
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016) gir følgende anbefaling: «Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette».
Retningslinja legger stor vekt på brukermedvirkning, noe som er mye av musikkterapiens kjerne. Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211). Dessuten foreligger en sterk anbefaling av musikkterapi i retningslinje og pakkeforløp for personer med psykoselidelser.
Noen kommuner og helseforetak har begynt arbeidet med å implementere musikkterapi, og brukerundersøkelser er bl.a. gjort i kommunene Sør-Odal og Fredrikstad og ved Bergensklinikken. Disse undersøkelsene viser at mange setter stor pris på musikkterapitilbudet og finner det nyttig. I en sammenfatning av slike brukerundersøkelser, argumenterer Dale m.fl. (2015) for at brukernes fortellinger i stor grad samsvarer med et recovery-perspektiv på rus og psykisk helse. Et slikt perspektiv er vektlagt bl.a. i psykose- og rusbehandlingsretningslinjene (Helsedirektoratet, 2013, 2016). Likevel er det langt igjen før disse retningslinjenes anbefalinger av musikkterapi er realisert.
I denne samtalen ser vi på muligheter og utfordringer i implementering av retningslinjene, og på betydninga av samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på musikkterapiområdet. Deltakerne har ulik erfaringsbakgrunn: Rønnaug Frøiland og Else-Marie Løberg leder virksomheter som nylig har blitt en del av POLYFON-samarbeidet og som ligger i startgropa når det gjelder utvikling av musikkterapitjenester. Kari Lossius er fagdirektør ved en klinikk som satser systematisk på utvikling av musikkterapitjenester, med faste musikkterapistillinger i de aktuelle behandlingsteam, supplert med en egen recoverykonsulent og prosjekter av ulike slag. Torhild Kielland var i 2010 initiativtaker til Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet.
Referanser:
Dale, R., Kielland, T., Trondalen, G. & Stige, B. (2015). Musikkterapi, rus og psykisk helse – brukererfaringer. Rusfag, 2015 (2), 18-23.
Helsedirektoratet (2013). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. IS-1957. Oslo: Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Oslo: Helsedirektoratet.

Syng for meg, Daniel!

Olaug Nilsen, forfatter

(Foto: Tore Fjeld)

Sammendrag:
Olaug Nilssen har skrive boka Tung tids tale om livet med sonen Daniel, og vanskane med å få god nok hjelp til familien. I boka er det også fleire scener som viser korleis Daniel responderer på musikk. I føredraget fortel Nilssen om korleis dei brukar musikk i kommunikasjonen med Daniel, både som leik og moro, og som trening for å øve inn funksjonelle fraser.

 

Retningslinjer for bidrag

POLYFON-konferansen ønsker bidrag velkomne fra brukere, praktikere, studenter, forskere og ledere med en eller annen tilknytning til musikkterapi. Programmet for 2018-konferansen er nå ferdig, men begynn gjerne planlegginga av aktuelle bidrag til 2019-konferansen! Call for papers kommer på nyåret. Alle forslag til bidrag sendes på e-post til liv.qvale@uib.no. Husk å spesifisere hvilken sjanger forslaget ditt tilhører. POLYFON-konferansen oppmuntrer til brukermedvirkning i alle de aktuelle sjangrer.

Presentasjon av forsking (F)

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

Abstract kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon).

Over abstractet gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under abstractet gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil)
 2. En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Presentasjon av praksiserfaringer (P) og innspill (I)

En presentasjon av praksiserfaringer (P) eller *innspill (I) er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.
*Innspill (I) (på engelsk: position paper) kan f.eks. være refleksjoner over, kommentarer til eller planer for aktuelle temaområder.

Abstract kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres.

Over abstractet gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under abstractet gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil)
 2. En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Posters eller utstillinger

Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag (abstracts).

For posters gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over). Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter.

For utstilling: Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 50 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

For workshops og rundebordsdiskusjoner gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Forslag til musikkinnslag

Forslag til akustiske musikkinnslag vil bli vurdert både med tanke på konferanseprogrammet på dagtid og POLYFON-konserten på Chagall om kvelden. Forslag til musikkinnslag med trommer og bandoppsett vil bli vurdert med tanke på konserten på Chagall.

Beskriv bidraget, der du tar med:

 1. Navn på personen(e) som bidrar, inklusivt kontaktperson og kontaktinformasjon
 2. Navn på gruppe/band/framføring, dersom relevant
 3. Plassbehov og evt. utstyrsbehov
 4. Antall låter og antatt varighet.

Programkomiteen 2018

Therese Dahl (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikken)

Martine Lepsøy Bonnier (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)

Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)

Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)

Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)

Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)

Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research

Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research)