POLYFON-konferansen

collage4

Musikkterapi gjennom livet: fra forebygging til recovery

Tirsdag 21. november 2017 i Auditoriet Egget i Studentsenteret i Bergen.

Konferansen fokuserer på relasjon, medvirkning, samvalg og brukerstyring.

Påmeldingsfrist 10. november. 

For brukere, bidragsytere og musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB er deltakelse er gratis og inkluderer lunsj. Ansatte og studenter fra instanser som er med i POLYFON kunnskapsklynge: kr. 500,- inklusiv lunsj. For andre konferansedeltakere: kr. 1000,- , inklusiv lunsj.

Last ned Program og abstracts (pdf)

Program


09.00-09.30:        Dørene åpner – kaffi

09.30-10.00:        Åpningshilsen. Musikk.

10.00-10.30:        Anne Blindheim: Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery

10.30-11.00:        Jan Olav Johannessen: Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene?

11.00-11.30:        Lars Lien: Recovery – keiserens nye klær?

11.30-12.15:        Lunsj

12.15-14.15:        Parallelle sesjoner i 6 spor

14.15-14.30:        Pause

14.30-15.00:        Dag Øystein Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?

15.00-15.30:        Hanne Mette Ridder: Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg

15.30-16.00:        Musikk (av ungdom i samarbeid med yngre personer med demens) Avslutning


20.00                     «Musikk gjennom livet». Konsert med artister og brukere fra musikkterapi. Sted: Chagall.


For nærmere presentasjon av foredragsholderne, se nedenfor.

Parallelle sesjoner (30 minutt per presentasjon, om ikke annet er spesifisert):

Seminarrom A: Ny praksis
 • Lindvall: Musikk og smerte – MT som støttende behandling og smertelindring ved invasive prosedyrer i pediatri
 • Klyve: Musikkterapi med barn i psykisk helsevern
 • Hjelmbrekke: Musikkterapi for unge i rusbehandlingen: poliklinikk og døgnbehandling
 • Solli: Musikkterapi for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk – erfaringer fra ROP-team og FACT-team
Seminarrom B: Veier mot ny praksis
 • Krüger og Aass Kristiansen: Nytt nasjonalt tverrfaglig nettverk for musikkterapi og eldrehelse (1 t)
 • Knardal & Dahle: MT og eldrehelse: Muligheiter i tenesteoverføring mellom spesialisthelseteneste og kommune
 • Ghetti & Lindvall: MT gjennom slutten av livet. Modell for palliativ omsorg for barn: praksis- og brukererfaringer
Seminarrom C: Samarbeid og samhandling
 • Erlandsen: Babysang som generasjonsmøte på sykehjem
 • Kayser: «Visste du at chorea betyr dans?» – musikkterapi i tverrfaglig behandling ved Huntingtons sykdom
 • Toppe & Tveten: FysMus (fysioterapi og musikkterapi) i gruppe for barn med funksjonsnedsettelser
 • Tuastad & Lydvo: Musikkterapifestivalen 1-2-3
Seminarrom D: Perspektiv på praksis
 • Kirkhus Johansen: Kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet
 • Nokevje: Musikken og selvopplevelsen hos mennesker med en schizofreni-lidelse
 • Mössler, Gold & Schmid: Betydningen av relasjonen i musikkterapi med barn med autisme
 • Krüger, Nordanger & Stige: Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet
Seminarrom E: Forsking og innovasjon
 • Geretsegger, Mössler & Gold: What is the benefit of MT for people with schizophrenia? Updated Cochrane Review
 • Janus, Zuidema & Gold: Towards a practice guideline for research on MT for patients with dementia and depression
 • Vikene: Musikalske rytmer og Parkinsons sykdom
 • Hynninen, Wikne & Knardal: Min musikalske livshistorie: terapeutisk opplevelsesteknologi for hjemmeboende eldre
Egget: Bruker- og pårørendeerfaringer
 • Gatens Evangelium: Konsertforedrag om et liv i rus, om å forebygge og hjelpe, og om å fremme en bredere forståelse
 • Johansen, Tuastad & Østerholt: Bruker Spør Bruker: evaluering av prosjektet Utan terapeut/MOT82 UT i lokalsamfunnet
 • Dale: Musikkterapi i eit recovery-perspektiv – «Bearbeiding av psyken på en hyggelig måte»
 • Berget: Mellom maktesløshet og mestring – en kvalitativ studie av pårørendes perspektiv på god psykisk helse

 

Programkomiteen

 • Eva Karin Løvaas (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene)
 • Synnøve Iden (Bjørgvin DPS, Helse Bergen)
 • Anne Turid Nygaard (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)
 • Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)
 • Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)
 • Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)
 • Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)
 • Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research
 • Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research)

 

Foredragsholdere

Anne Blindheim

Anne BlindheimBlindheim har levd 20 år med psykoseproblematikk. Hun fullførte mastergraden i kunsthistorie ved UiB i våren 2015 og har siden september 2016 jobbet som erfaringskonsulent innad i prosjekt for medikamentfrie behandlingsforløp ved psykose.

Tittel på foredrag:
«Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery»

Sammendrag:
Veien ut av sykdom er ofte kronglete. Min egen vei skulle forlange både håp, frustrasjoner, feilgrep og satsing på at jeg skulle klare det umulige. Egentlig ganske likt mange andres liv. – Bare med psykoser.

Jan Olav Johannessen, MD. PhD,

jan_johannessen-png

MD, PhD. Forskningssjef ved Klinikk psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus, og professor i psykiatri ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Initiativtaker til prosjektet TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser). Har ledet arbeidet med de Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Fagansvarlig for Helsedirektoratet sin arbeidsgruppe for pakkeforløp for psykoselidelser. Tidligere leder i Norsk psykiatrisk forening. Styreleder i International society for psychosocial approaches to psychosis (ISPS).

Tittel på foredrag:
Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene?

Sammendrag:
Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av psykoselidelser ble lansert våren 2013. Retningslinjene vektlegger brukermedvirkning, og understreker betydningen av psykososiale behandlingstilnærminger ved psykoselidelser. Retningslinjene er bygget på en dimensjonell forståelse av hva psykiske lidelser er, og anbefaler behandling tilpasset den fase den enkelte pasient befinner seg i. De viktigste ikke-farmakologiske behandlingsanbefalinger er: miljøterapi, familiearbeid, individuell psykoterapi, musikkterapi, tilpasset arbeid/studietilbud, fokus på fysisk helsetilstand m.m.

Lars Lien, lege med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri.

lars_lien

Dr grad fra 2003 om psykisk helse blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og er professor II ved Høgskolen i Innlandet i Folkehelse.

Tittel på foredrag:
Recovery – keiserens nye klær?

Sammendrag:
Alle snakker om recovery og at de arbeider recovery-orientert. I innlegget vil jeg si noe om hva recovery betyr og noe om den evidens vi har for at det virker i praksis. Innlegget vill forsøke å beskrive den virksomme komponenten i recovery og hva som skiller recovery fra en mer tradisjonell medisinsk modell. Jeg vil vise hvordan vi kan måle at vi arbeider recovery-orientert og vise verktøy som gjør at praksis endres i en recovery-orientert retning.

Dag Øystein Nordanger

Dag Nordanger

Dag Nordanger er psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved Høyskolen på Vestlandet. Han har lenge vært engasjert i traumefeltet som kliniker, forsker og som tidligere leder ved RVTS vest. De senere årene har hans hovedfokus vært fagutvikling knyttet til utviklingstraumer, og han gav ut en bok om dette temaet i 2017. Han var også nesteleder i Regjeringens barnevoldsutvalg, og er koordinator for CACTUS, et nasjonalt kompetansenettverk om utviklingstraumer.

Tittel på foredrag:
Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?

Sammendrag:
Regulering har blitt et nøkkelbegrep i forståelsen av konsekvenser av store stressbelastninger i oppveksten, deriblant vold og overgrep. Barn og unge som har blitt utsatt for slike krenkelser får ofte problemer med å regulere seg selv og sine affekter. I foredraget vil Nordanger presentere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk teori og forskning som ligger under en slik forståelse. Ut fra dette perspektivet kan det utledes noen prinsipper for hva som skal til for å fremme en god utvikling hos barn og unge med slike erfaringer, og Nordanger vil i foredraget diskutere i hvilken grad musikkterapi kan være forenlig med disse prinsippene.

Hanne Mette Ridder, professor

hanne_mette_ridder_portrait

Leder av Forskerprogrammet i Musikkterapi, Aalborg Universitet. Har arbeidet som musikkterapeut i gerontopsykiatrien og siden spesialisert sin forskning på musikk og demens. Hun har samarbeidet tett med Nettverket Musikkterapi og Eldre og er medredaktør av boken Musikkterapi og Eldrehelse. Leder for European Music Therapy Confederation (2011-2016) og for tiden leder av prosjektet Person Attuned Musical Interaction (PAMI) (2015-2019).

Tittel på foredrag:
Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg

Sammendrag:
Musikk kan skape gjenkjennelse og kan berolige og skape nærvær. Musikk kan gi en opplevelse av samhørighet og således dekke helt grunnleggende psykososiale behov. Musikkterapeuter har kompetanse til å anvende de mange mulighetene som finnes i bruken av musikk til mennesker med demens. Denne kunnskapen er viktig å overføre til hverdagspraksis så pårørende og fagpersoner kan øke trivsel og minske uro og maktbruk. I et forskningsprosjekt ved Aalborg Universitet undersøkes hvordan personavstemt musikalsk interaksjon anvendes i demensomsorgen. Her er ikke fokuset på hvilken musikk som er ”riktig”, men hvordan omsorgsgivere kan øve opp egne musiske kompetanser og bruke dem i samværet.