POLYFON-konferansen

Call for papers: POLYFON-konferansen 2018

Forslag til bidrag sendast på e-post til liv.qvale@uib.no innan 15. mai 2018. 

POLYFON-konferansen 2018 har temaet «Musikkterapi og samhandling» og vert arrangert 22. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen.

Vi tolkar temaet vidt: I tillegg til samhandling mellom kommune og spesialisthelseteneste, kan temaet omhandle ulike former for samarbeid med og for brukarane.

No ønskjer vi forslag til bidrag til konferansens parallellsesjonar. Har du eit forskingsprosjekt eller interessante praksiserfaringar å dele? Har du forslag til foredrag/paper, musikkinnslag, utstilling, workshop, rundebordsdiskusjon eller posterpresentasjon?

Om du er brukar eller forskar, musikkterapeut, sjukepleiar, psykolog, lege eller student … om du arbeider med barn, ungdom, vaksne eller eldre … vi ønskjer eit mangfald av bidrag!

Bidragsytarar får gratis konferanse, inklusivt lunsj. Du må sjølv dekkje reise, opphald og andre eventuelle kostnader.

Nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, vil opne konferansen. I år som i fjor har vi sterke hovudforedragshaldarar i plenum. Desse vert annonserte seinare.

Etter konferansen – på kveldstid – legg vi som i fjor opp til ein flott POLYFON-konsert på Chagall!

Retningslinjer for bidrag

Presentasjon av forskingsprosjekt

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på foredrag
 2. Foredragsholder og kontaktinformasjon
 3. Problemstilling
 4. Metodisk tilnærming
 5. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 litteraturreferanser

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Presentasjon av praksiserfaringer, inklusivt brukererfaringer

En presentasjon av praksiserfaringer er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på foredrag
 2. Foredragsholder og kontaktinformasjon
 3. Fokus
 4. Tilnærming
 5. Kort presentasjon av hvilke erfaringer som vil bli vektlagt
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 litteraturreferanser, dersom relevant

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Posters eller utstillinger

Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag (abstracts).

For posters gjelder retningslinjene for presentasjon av forskingsfunn eller praksiserfaringer (se over). Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter.

For utstilling: Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 50 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på workshop eller tema for diskusjon
 2. Workshopholdere eller paneldeltakere, samt kontaktinformasjon
 3. Fokus
 4. Tilnærming
 5. Kort presentasjon av hva som vil bli vektlagt
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 litteraturreferanser, dersom relevant

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Forslag til musikkinnslag

Forslag til akustiske musikkinnslag vil bli vurdert både med tanke på konferanseprogrammet på dagtid og POLYFON-konserten på Chagall om kvelden. Forslag til musikkinnslag med trommer og bandoppsett vil bli vurdert med tanke på konserten på Chagall.

 1. Beskriv bidraget
 2. Navn på personen(e) som bidrar
 3. Kontaktperson, kontaktinformasjon
 4. Oppgi plassbehov og evt. utstyrsbehov
 5. For musikkinnslag: oppgi varighet

Alle forslag til bidrag sendes på e-post til liv.qvale@uib.no.

Programkomiteen

 • Eva Karin Løvaas (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene)
 • Synnøve Iden (Bjørgvin DPS, Helse Bergen)
 • Anne Turid Nygaard (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)
 • Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)
 • Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)
 • Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)
 • Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)
 • Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research
 • Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research)