POLYFON-konferansen 2021

 

 

 

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak er medarrangører av årets POLYFON-konferanse.

 

OM POLYFON-KONFERANSEN

POLYFON-konferansen er en årlig møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi. Konferansen samler både brukere, praktikere, forskere og ledere.

Kunnskapsklynga arbeider med utvikling av kunnskap og kompetanse innen det brede feltet musikk, helse og samfunnsdeltaking. Klynga arbeider også for mer likeverdig og rettferdig tilgang til musikkterapitjenester, samt økt bruk av musikk som folkehelseressurs.

Både forskingsinstitusjoner og tjenesteytende organisasjoner er med i samarbeidet. Prioriterte arbeidsfelt er per i dag: barn og unges oppvekst, psykisk helse, rusfeltet, eldrehelse og lindrende behandling og omsorg.

Programmet i plenumssalen vil bli strømmet direkte på YouTube, og vil også være tilgjengelig i ettertid. Strømmelenke blir lagt ut her på POLYFONS hjemmeside. Men: Vil du ha med deg all musikken, ha valgmulighetene i de parallelle sesjonene, se posterutstillinga, samt dele og diskutere erfaringer med gode kollegaer og nye bekjentskaper? Da ønsker vi deg velkommen til HVLs lokaler på Kronstad i Bergen. Her er informasjon om påmelding for de som deltar fysisk:

PÅMELDING POLYFON-KONFERANSEN 2021

Det er nå åpnet for påmelding til POLYFON-konferansen 2021. Konferansen blir i år arrangert i lokalene til Høgskulen på Vestlandet (HVL), og det vil også være mulig å delta digitalt via Zoom.

Endelig påmeldingsfrist er satt til 1. november.
Priser:
POLYFON-deltaker ordinær: 900,-
POLYFON-deltaker early bird: 600,-
Ekstern deltaker ordinær: 1 500,-
Ekstern deltaker early bird: 1 200,-
Student/bruker/bidragsyter: gratis

Meld deg på ved å følge denne lenken, og fyll ut skjema.

Vi håper å se deg der!

 

PROGRAM FOR POLYFON-KONFERANSEN 2021

Med forbehold om at endringer kan forekomme.

Tirsdag 9. november

Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad

Konferansier:     Marthe Valle

08.30-09.00:      Dørene åpner – registrering, kaffe & frukt. Posterutstilling i mingleområdet
09.00-09.20:      Åpning, musikk
09.20-09.30:      Brynjulf Stige: Korleis og kvifor arbeider POLYFON med implementering av musikkterapi?
09.30-10.10:      Plenumssesjon 1: «Get into the groove». Klinikkdirektør Brede Aasen om implementering av musikkterapi i psykisk helsevern
10.10-10.15:      Film: WHO stories – Arve

10.15-10.40:      Pause, posterutstilling i mingleområdet

10.40-12.00:      Parallelle foredrag i 5 spor
12.00-12.45:      Lunsj, posterutstilling i mingleområdet
12.45-14.15:      Plenumssesjon 2: Fra ideer til realiteter. Bergen kommunes erfaringer med utvikling av musikkterapitilbud for barn og unge

14.15-14.30:      Pause

14.30-15.15:      Plenumssesjon 3: Samspill for en god alderdom. Byråd Beate Husa i samtale med psykolog Anna Helle-Valle, innledes med utdrag av operaen Rosetta’s Stone
15.15-15.30:      Avslutning, musikk

Se nedenfor for en oversikt over parallellsesjonene og for detaljer om hver av plenumssesjonene. Posteroversikt og sammendrag (abstracts) for parallelle foredrag blir annonsert seinere. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Parallelle foredrag

40 minutter per foredrag om ikke annet er spesifisert

P = Presentasjon av praksiserfaringer
F = Presentasjon av forskning
I = Innspill

Fagfelt

 

PLENUMSSESJON 1:

«GET INTO THE GROOVE»

Brede Aasen deler sine erfaringer med å implementere musikkterapi på Betanien DPS og Psykiatrisk klinikk. Hvorfor implementere musikkterapi på DPS og sykehus i psykisk helsevern? Hva er utfordringene og mulighetene både faglig, organisatorisk og økonomisk? Hva er lærdommen av de forskjellige implementeringsprosessene?

Brede Aasen er Klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Han har tidligere vært leder for Betanien DPS og var i denne perioden medlem av styringsgruppen i Polyfon. Han begynte i sin første lederstilling i 2004 og har siden den gang fått ledererfaring fra ulike lederstillinger i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. Har er udannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ved Haukeland Universitetssykehus ble han nominert til årets unge leder i 2009, har deltatt på AFF Yngre ledere og tatt helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi på Universitet i Bergen.

 

FILM: WHO STORIES – ARVE

I november 2019 publiserte WHO en gjennomgripende rapport som viser kunst sin tydelige evne til promotere helse. I denne forbindelse har WHO laget fem ulike filmer, fra ulike steder i Europa, som viser kunst og helse i sammenheng. En av disse er om Arve sin prosess i musikkterapi, med musikkterapeut Vegard Wikne.

Aktører i filmen: Arve Lillefosse og Vegard Wikne

Regi: Markus Odland
Foto: Sondre Formo Lindheim
Lyd: Paul Richard Johannessen
Produksjonsselskap: Avia Produksjon
Ansvarlig hos WHO: Nils Fietje, Andrea Scheel

 

PLENUMSSESJON 2:

FRA IDEER TIL REALITETER. BERGEN KOMMUNES ERFARINGER MED UTVIKLING AV MUSIKKTERAPITILBUD FOR BARN OG UNGE

I 2019 og 2020 ansatte Etat for barn og familie (Byrådsavdeling for eldre, sosial og bolig, Bergen kommune) sine første musikkterapeuter. I denne presentasjonen vil vi fortelle om prosessen før og etter ansettelse, og hva som skjer akkurat nå. Viktige moment er planarbeid, utredningsarbeid og implementeringsprosess, samt noen smakebiter på her-og-nå-situasjonen. Vi vil diskutere og reflektere over faktorer vi erfarer har bidratt til at ideer har blitt til realiteter.

Det er ansatt musikkterapeut i flere tjenester for barn og unge i Bergen kommune. Byråd for barnehage, skole og idrett har musikkterapeuter i Etat for spesialpedagogiske tjenester og Byråd for kultur, mangfold og likestilling har musikkterapeuter tilsatt i Bergen Kulturskole og i Team for aktivitet. Musikkterapeuter og deres ledere fra de ulike tjenestene vil kort presentere sin arbeidssituasjon, også vil vi sammen diskutere de ulike mulighetene for videre utvikling. I tråd med 10-årsplanen Bergens barn – Byens fremtid, har det vært viktig å få oversikt over de ulike tjenestene og finne samarbeidsmuligheter slik at barn og unge kan få et sammenhengene tilbud. Vi vil presentere forslag til en modell hvor de ulike musikkterapitilbudene er tenkt i sammenheng, for nettopp å skape et sammenhengende tilbud fra barnehagealder til ut ungdomsårene.

 

PLENUMSSESJON 3:

SAMSPILL FOR EN GOD ALDERDOM

Hvordan kan musikkterapi bidra til en god alderdom?

Hvordan rigger kommunen for gode samspillsmuligheter for eldre?

Hvordan spiller kommunen ansatte i eldreomsorgen gode?

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, inviteres til samtale om status og visjoner for musikk, helse og musikkterapi for Bergens eldre innbyggere. Dialogen innledes med et utdrag fra den prisvinnende operaen Rosetta’s Stone som handler om hvordan Alzheimer utfordrer og endrer vår relasjon til oss selv og andre. Samtalen fasiliteres av Anna Helle-Valle, psykolog i Etat for sykehjem og faglig ansvarlig for eldrefeltet i POLYFON.

Beate Husa (Foto: Ann-Kristin Loodtz)

Anna Helle-Valle

ROSETTA STONE

Music: Jostein Stalheim & John G. Bilotta

Libretto: Oded Ben-Horin & John F. McGrew

Ensemble:

___________________________________________________

Programkomité 2021

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak har vært medarrangører av årets POLYFON-konferanse. De har vært representert både i programkomiteen og i hovedkomiteen.

Programkomitéen har vært tverrfaglig, der flere aktør-perspektiv (musikkterapeuter, leger, brukere og ledere) har vært representert:

  • Kaja Elise Åslid Enge, musikkterapeut, Etat for barn og familie, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune
  • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs erfaringspanel
  • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
  • Viggo Krüger, førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB
  • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
  • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, Bergen kommune
  • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
  • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE