POLYFON-konferansen 2019

19. november 2019 kl. 9.00-16.00

på Studentsenteret (Egget) ved Universitetet i Bergen

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner.

Konferansen er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Nå er programmet for 2019 klart!

Konferanseprogrammet består av tre ulike plenumspanel, med musikkinnslag, brukerstemmer, lederstemmer og forskerstemmer. Og – her er parallellsesjoner i fire spor, med presentasjoner av tjenesteutvikling, forskingsprosjekt og brukererfaringer. Posterprogrammet blir også rikholdig. PS! Fristen for innsending av abstract for posters er utvidet til 1. oktober.  Les mer om Call-for-posters her. Kvelden før konferansen legger vi opp til en flott POLYFON-konsert i samarbeid med Pøbelscenen på Lille Ole Bull.

Påmelding her.

Merk:

 • Det blir – i år som i fjor – arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs brukerpanel vil vurdere posterne, og vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.
 • Vi oppfordrer ulike praksis- og fagpolitiske nettverk innenfor musikkterapifeltet å arrangere nettverkssamling dagen før konferansen. Da får dere to innholdsrike dager med nettverkssamling, konsert og konferanse. POLYFON kan være behjelpelig med å skaffe lokale til eventuelle nettverkssamlinger.

 

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

Mandag 18. november

Kvelden før konferansen inviterer vi, i samarbeid med Pøbelscenen, til konsert på Lille Ole Bull:

19.00-            «POLYFON på Pøbelscenen». Konsert med artister og brukere fra musikkterapi

 

Tirsdag 19. november

Auditoriet Egget, Studentsenteret

Konferansier: Doddo (Eduardo Andersen)

08.30-09.00: Dørene åpner – registrering, kaffe & frukt. Posterutstilling i vrimlearealet

09.00-09.15: Sommerbakk: historier fra et levd liv

09.15-09.30: Åpning 

09.30-10.15: Bolk 1: Oppfølgingstilbod for vaksne i psykisk helse- og rusfeltet – moglegheiter og utfordringar

10.15-10.45: Pause: Postervandring i vrimlearealet («betjente» postere)

10.45-11.00: Brynjulf Stige og Bjarte Johansen: POLYFON-året som gjekk

11.00-11.45: Bolk 2: Brukermedvirkning i arbeid med personer med demens

11.45-12.45: Lunsj, posterutstilling i vrimlearealet

12.45-14.45: Parallelle sesjoner i 4 spor

14.45-15.00: Pause

15.00-15.15: POLYFONs brukerpanel kårer POLYFON-konferansens beste poster

15.15-16.00: Bolk 3: Barn og unge: inkludering og tilhørighet

Se nedenfor for en oversikt over parallellsesjonene og for detaljer om hver av plenumsbolkene. Posteroversikt og sammendrag (abstracts) blir annonsert seinere.

 

Konferanseavgift

Early-bird-pris (før 10. september):

 • Kr. 1200 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 600 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere og musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB

Etter 10. september:

 • Kr. 1500 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 900 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere og musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB

 

Parallelle sesjoner

30 minutter per presentasjon. Abstracts finner du ved å klikke på foredragstitlene i tabellen.

  Seminarrom A Personsentrert praksis Seminarrom C
Brukererfaringer
Seminarrom E
Brukermedvirkning i forskning
Egget
Brukermedvirkning i tjenestene
12.45 Moksnes, Daling & Almvik (I): Hva kjennetegner et recovery-støttende korsangtilbud til personer som har utfordringer med sin psykiske helse? Haaland, Dale & Kielland (I): Brukererfaringer med musikkterapi: Tre nye rapporter fra rus- og psykisk helsetjeneste Metell & Klyve (F): Brukermedvirkning i forskning med barn – er det mulig? Lohne & Ottesen (P): Ting tar tid – erfaringar med å spele inn album i kommunalt lågterskel rusarbeid
13.15 Mork & Myklebust (P): Musikkterapi i rusbehandling frå eit avdelingsperspektiv Lindvall (F): Musikkterapi for barn på sykehus: evaluering av brukererfaringer Tuastad & Johansen (F): Fra stigmatisering til involvering? – et forskningsprosjekt under utarbeiding om stigma i musikkterapifeltene psykisk helse og rus Barstad & Wilhelmsen (P):  Erfaringskompetanse og musikkterapikompetanse i samarbeid – hvorfor og hvordan?
13.45 Meberg & Ottesen (P): Musikkterapi og mentaliseringsbasert gruppebehandling for personar med borderline personlegdomsforstyrring Ghetti (F):          Music therapy for people with substance use disorders: Cochrane Systematic Review Crooke (F):        Music therapy consultation in Australian schools: Centring teacher experience Bakke Nydal (I):
14.15 Schmid & Rolvsjord (F): En trening i empati og refleksivitet – en kvalitativ forskningsstudie om musikkterapistudenters læringsprosesser i rollespillundervisning Krüger, Torstuen & Høiseth (F): Musikkterapi som integrert tiltak på barnevernsinstitusjon – en case-studie Solli (F): Musikkterapi i FACT-team: foreløpige erfaringer fra forskningsstudien MusTCare Berg, Børnes og Hjelmbrekke (P): Erfaringskonsulent i musikkterapi – erfaringar frå Bergensklinikken

Fargekoder for fagfelt:

Barn og unge
Psykisk helse
Rus
Eldrehelse
Annet

 

Merk at du kan lese oversikten over de parallelle sesjonene både vertikalt, horisontalt og på skrå:

 • De parallelle sesjonene er organisert i fire «vertikale spor», slik at det er mulig å holde seg på ett seminarrom og konsentrere seg om ett av konferansens fire undertema: personsentrert praksis, brukererfaringer, brukermedvirkning i forsking eller brukermedvirkning i tjenestene.
 • På ett gitt tidspunkt (det horisontale i tabellen) kan du velge mellom presentasjoner av praksiserfaringer (P) eller av forsking (F). På noen tidspunkt er der også innspill (I).
 • Er du spesielt interessert i ett arbeidsfelt (barn og unge, rus, psykisk helse eller eldrehelse), kan du lese programmet på «skrått» og finne foredrag innen interesseområdet ditt (jf. fargekodene i programmet).

Posters

Fugle: Rytmen mellom oss. Musikkterapi i gruppebehandling i BUP

Krøier: Tværfaglig brug af afstemte musikalske interaktioner. Hvordan kan musikterapeuter støtte indirekte musikterapipraksis i demensomsorgen?

Metell: Musikkafeen: om å skape et musikktilbud sammen

Thuen: Musikkterapiens faglige og profesjonelle framtid på DPS, vurdert gjennom Direktørenes tanker og opplevelser av tjenestens funksjon, anvendbarhet og effekt

Widding: Musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet – en oversikt

Tilbake til program

 

Sommerbakk: historier fra et levd liv

Morten Sommerbakk har tatovert storyteller på halsen, det er ikke tilfeldig.

Foto: Rune Rolvsjord

Hans bergensklingende tekster berører, enten det handler om rus og et levd liv på skyggesiden, eller om nære personlige vitnesbyrd om eksempelvis kjærlighetens opp- og nedturer. I konsertforedraget vil noen av disse historiene bli formidlet gjennom sanger og fortellinger. Bandet Sommerbakk er en videreutvikling av rockebandet Gatens Evangelium. Sommerbakk serverer gode melodiøse låter, og pakker det hele inn i et delikat akustisk lydbilde. Sommerbakk består av låtskriver Morten Sommerbakk på vokal og akustisk gitar, Bjarte Stien på bass og kor, Lasse Tuastad på gitar og kor, og Jan Åge Karlsen på diverse perkusjonsinstrumenter.

Tilbake til program

 

Bolk 1: Oppfølgingstilbod for vaksne i psykisk helse- og rusfeltet – moglegheiter og utfordringar

Foto: Rune Rolvsjord

Musikkterapi har etterkvart fått stor merksemd og innpass innan psykisk helse- og rusfeltet, noko som mellom anna viser seg ved at musikkterapi er anbefalt i tre nasjonale retningslinjer: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. I Bergen er musikkterapiens inntog synleggjort blant anna ved at Helse Bergen i 2017 vedtok at alle klinikkar i divisjon psykisk helsevern skulle ha musikkterapeut, og ved at når Bergensklinikkane først bestemte seg for å satse på musikkterapi, så etablerte dei tre heile musikkterapistillingar. Men kva skjer når institusjonsopphaldet eller behandlingsperioden er over og ein skal stå på eigne bein? For mange er det då kvardagslivets utfordringar merkast, mellom anna når det gjeld nettverk og deltaking i samfunnslivets ulike arenaer. Dette indikerer også at det, i ein oppfølgingsfase, er eit stort behov for musikkterapeutiske tilbod og tilrettelegging for deltaking i det lokale kulturlivet.

I paneldebatten er det samla ulike aktørar i psykisk helse- og rusfeltet som har er erfaringar med behandlings- og oppfølgingstilbod. Tema vil ha hovudfokus på moglegheiter og utfordringar kring musikkoppfølgingstilbod. Spørsmål som skal diskuterast vil mellom anna handle om retten til differensierte kulturtilbod, lågterskel- versus høgterskeltilbod, tverrfagleg samarbeid og refleksjonar kring terapiomgrepet.

Oppfølging i psykisk helsefeltet

MOT82 er det første musikkoppfølgingstilbodet i psykisk helsefeltet som har jobba systematisk med musikkterapi som oppfølging. I debatten stiller Bjarte Johansen som er brukarrepresentant for MOT82 og leiar av brukarpanelet til POLYFON. Musikkterapeut Vegard Wikne har erfaring som vikar ved MOT82 og jobbar no som musikkterapeut ved Betanien DPS der han mellom anna har vore med på å utvikle musikkoppfølgingstilbodet MOT23.

Oppfølging i rusfeltet

MO sentra i Bergen driv i ulik grad med ulike musikktilbod for brukarane, men det er førebels berre MO Fjell som har erfaring med musikkterapeut. Frå MO Fjell stiller dagleg leiar Kjetil Lohne. Bergensklinikkane har etablert musikkterapi som ein viktig del av behandlingstilbodet sitt, og stiller med Steinar Hjelmbrekke i debatten. Morten Sommerbakk er brukarrepresentant i rusfeltet i POLYFONs brukarpanel og jobbar med å utvikle eit musikkoppfølgingstilbud gjennom Blåkors sitt «Steg for Steg»-prosjekt. Morten har vore ein viktig talsperson for musikkterapien gjennom konsertføredrag både med bandet Gatens Evangelium og det nye bandet Sommerbakk.

Paneldebattleiar Einar Engelstad

«Engelen» er nærmast ein legende innan kulturjournalistikken i Bergen. Med sin kritiske penn har han vore eit kompass for det meste som rører seg innan populærkulturelle strøymingar i Bergensområdet dei siste 30-40 åra. «Engelen» har fylgt bergensrocken tett og sett korleis fleire av aktørane i lokale rockeband har tilknyting til musikkterapimiljøet. 

Tilbake til program

 

Bolk 2: Brukermedvirkning i arbeid med personer med demens

Musikkterapi for personer med demens blir et stadig viktigere praksisområde. I den nye folkehelsemeldinga – «Gode liv i eit trygt samfunn», Meld. St. 19 (2018–2019) – er musikkterapi beskrevet i en egen informasjonsboks, i et tekstavsnitt om forebygging og mestring av demens: «Dersom ein person med demens har mist evna til å snakke og forstå, kan musikk vere ei alternativ form for kommunikasjon. Musikkterapi inneheld element som song, lytting, improvisasjon, rørsle, dans og bruk av instrument under leiing av ein musikkterapeut». Evidensgrunnlaget for å ta i bruk musikkterapi, blir beskrevet med utgangspunkt i Cochrane-oversikten på feltet. Musikk som alternativ form for kommunikasjon peker likevel ikke bare i retning av effekter på symptomer, men også i retning av personsentrert praksis og brukermedvirkning.

I løpet av denne bolken presenteres et musikalsk innslag fra D’e’ festival, en kulturfestival for og med mennesker med demens. Musikkterapeut Solgunn Knardal ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus vil samtale med en pårørende om hverdagens utfordringer, mens psykolog Kristine Gustavsen Madsø, også fra NKS Olaviken, vil snakke om muligheter og utfordringer knyttet til brukermedvirkning i forskning. Hva betyr brukermedvirkning for tjenestene? Det er spørsmålet som klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Brede Aasen vil ta opp. Etter disse innspillene, samles paneldeltakerne til en samtale om musikkterapiens muligheter og begrensninger når det gjelder brukermedvirkning for mennesker med demens.

D’e’ festival

D’e’ festival er en årlig festival for og med mennesker med demens, organisert av Bergen kommunes Kompetansesenter for demens, ved musikkterapeutene Gerd Karine Eriksrud Lunde, Liv Jorunn Sørheim Svangstu og Kathrine Dahle.

Solgunn Knardal

Solgunn Knardal er musikkterapeut ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Sammen med Ingrid T. Hansen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, har hun bl.a. hatt ansvar for Møteplass for mestring i Vest-Norge. Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud og et av pårørendetiltakene i Demensplan 2020. Tilbudet administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kristine Gustavsen Madsø

Kristine Gustavsen Madsø er psykolog ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og arbeider med ph.d.-prosjektet «Musikkterapi for hjemmeboende personer med demens sammen med en pårørende».

Brede Aasen

Brede Aasen er klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, inklusivt Avdeling alderspsykiatri. Aasen var tidligere klinikkdirektør ved Betanien DPS, der det under hans ledelse ble bygd opp et vitalt musikkterapitilbud

Tilbake til program

 

Bolk 3: Barn og unge: inkludering og tilhørighet

Foto: Rolf Sejersted

Inkludering og tilhørighet er viktige stikkord i arbeid med barn og unge. Inkludering og tilhørighet handler blant annet om å la unge få mulighet til å delta i nærmiljøforankrede fritidsaktiviteter der de kan få nødvendig støtte fra voksne og jevnaldrende, det handler om å få tilgang på god og tilpasset opplæring i barnehagen og i skolen, og ikke minst handler det om å gi de unge en stemme i egne beslutningsprosesser.

I løpet av denne bolken presenteres det kunstnerisk innslag fra ungdom tilknyttet kulturlaget Kom Nærmere. Vi skal gjennom musikk og samtale få høre historien om en ungdom som har brukt musikken som verktøy i egne selvhjelpsprosesser, i kritiske overganger i livet. Nina Bolstad fra Bergen kommune gir bakgrunn for hvorfor kommunen nå øker sin satsning på musikkterapi for barn og unge. Brukere av musikkterapi fra Bergen kulturskole forteller om egne brukererfaringer, og Marit Skivenes fra Universitetet i Bergen kommer med et innlegg der hun begrunner bruken av musikkterapi i feltet barn og unge sett fra et barnefokusert perspektiv. De ulike deltakerne vil også opptre i rollen som paneldebattdeltakere der de sammen reflekterer over verdien av musikkterapi sett fra ulike aktørposisjoner.

Bergen kulturskole

Bergen kulturskole er en kommunal kulturskole for barn og ungdom i Bergen kommune. Skolen tilbyr musikkterapi og undervisning i musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.

Kom Nærmere med musikkterapeut Marte Halås

Kom nærmere er et kulturlag for ungdom med tilhørighet i Bergen, Skien, Oslo og Trondheim. Marte Halås er nylig utdannet musikkterapeut fra Griegakademiet som jobber for Stendi AS og for Bergen kommune.

Nina Bolstad

Nina Bolstad er leder for Avdeling for kunnskapsutvikling i Etat for barn og familier, Byrådsavdeling helse og omsorg, Bergen kommune.

Marit Skivenes

Marit Skivenes er professor ved Universitetet i Bergen, direktør for Centre for Research on Discretion and Paternalism, og leder for forskningsgruppen DIPA (Discretion and Paternalism). Hun er også co-director ved CEIPAMM (Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción Para Los Menores y La Migración).

Tilbake til program

 

Retningslinjer for bidrag

 

Programkomité 2019

 • Einar Drageland, brukerrepresentant Bergen Eldreråd/POLYFONs brukerpanel
 • Linn Kiara Eeg Manuelpiallai, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Viggo Krüger, førsteamanuensis/musikkterapeut, Griegakademiet, UiB/Stendi AS
 • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
 • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Bergen kommune
 • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
 • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE

____________________________________________________________________________________

Presentasjoner fra Polyfonkonferansen 2018