POLYFON-konferansen 2020

10. november 2020 kl. 9.00-15.30

 

på     campus Kronstad

 

 

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak er medarrangører av årets POLYFON-konferanse.

_____________________________________________

PS! I disse tider kan vi selvsagt ikke være helt sikre på hvordan høsten blir, men foreløpig planlegger vi POLYFON-konferansen som normalt. Dersom det ikke blir mulig å arrangere konferanse på vanlig vis, vil vi legge opp til et digitalt program.

_____________________________________________

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner, en dialog mellom brukere, praktikere, forskere og ledere.

Nå er programmet for 2020 klart! 

Årets tema er «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering». Å implementere handler om å omsette kunnskap, verdier og ideer til praksis, og i løpet av konferansen undersøkes ulike dimensjoner av «ny praksis»: Hvordan blir nye stillinger, tilbud og tjenester til? «Ny praksis» kan også handle om å gjøre ting på nye måter, og kvalitetssikring og utvikling av eksisterende praksis vil også belyses.

Her er spennende plenumssesjoner, med musikkinnslag, film, foredrag og samtaler. Og – her er like spennende parallellsesjoner. Vi jobber også med å få på plass et rikholdig posterprogram. Dette, og sammendraga (abstracts), blir annonsert seinere.

Meld deg på nå! Early-bird-frist 10. september. Endelig påmeldingsfrist 1. november.

Merk:

 • Det blir – i år som i fjor – arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs brukerpanel vil vurdere posterne, og vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.
 • Vi oppfordrer ulike praksis- og fagpolitiske nettverk innenfor musikkterapifeltet å arrangere nettverkssamling dagen før konferansen. Da får dere to innholdsrike dager med nettverkssamling, konsert og konferanse. POLYFON kan være behjelpelig med å skaffe lokale til eventuelle nettverkssamlinger.

___________________________________________________________________________________

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

Mandag 9. november

Kvelden før konferansen inviterer vi, i samarbeid med Pøbelscenen, til konsert på Kvarteret:

19.00-       «POLYFON på Pøbelscenen». Konsert med artister og brukere fra musikkterapi

 

Tirsdag 10. november

Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet

Konferansier: Marthe Valle 

08.30-09.00: Dørene åpner – registrering, kaffe & frukt. Posterutstilling i mingleområdet

09.00-09.20: Åpning, musikk

09.20-09.30: Brynjulf Stige: Korleis og kvifor arbeider POLYFON med implementering av musikkterapi?

09.30-10.10: Plenumssesjon 1: «Get into the groove». Klinikkdirektør Brede Aasen om implementering av musikkterapi i psykisk helsevern

10.10-10.15: Film: WHO stories – Arve

10.15-10.40: Pause, posterutstilling i mingleområdet

10.40-12.00: Parallelle foredrag i 5 spor

12.00-12.45: Lunsj, posterutstilling i mingleområdet

12.45-14.15: Plenumssesjon 2: Fra ideer til realiteter. Bergen kommunes erfaringer med utvikling av musikkterapitilbud for barn og unge

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Plenumssesjon 3: Samspill for en god alderdom. Byråd Beate Husa i samtale med psykolog Anna Helle-Valle, innledes med utdrag av operaen Rosetta’s Stone

15.15-15.30: Avslutning, musikk

Med forbehold om endringer.

 

Konferanseavgift

Early-bird-pris (før 10. september):

 • Kr. 1200 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 600 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere, musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB, og studenter ved HVL.

Ordinær pris (mellom 10. september og 1. november):

 • Kr. 1500 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 900 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere, musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB, og studenter ved HVL.

PS! Dersom konferansen blir gjort digital, blir det til en sterkt redusert pris.

 

Parallelle foredrag

40 minutt pr foredrag om ikke annet er spesifisert.

Tid Mimes Brønn – invitert foredrag Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4
10.40 Lønning & Øvrelid (P): «Å herregud, skal vi synge de gode også nå da?» Musikkterapi i Sandnes kommunes rustjenester (80 min) Wikne & Myrseth (F): Ulike tiltak i ulike stadier: en bedringsprosess i musikkterapi Roaldsnes (P): Musikkterapi i skulen – erfaringar frå eit implementerings­arbeid Krogstie, Knardal, Kayser, Langfoss-Håland, Lohne & Thorstensen (Symposium): Bruk av velferds-teknologi for imple­mentering, tilgang og kontinuitet i musikktera­peutiske tjenester Eide (F):    Musikkterapi og organisasjon i samspill: om gjensidige prosesser for varige musikkterapi-tilbud
11.20 Solli (F): Implementering av musikkterapi i psykisk helsevern – hvordan sikrer vi god nok kvalitet? Wilhelmsen, Krüger & Nordanger (F):          «Du må vise at du virkelig bryr deg»: Om hvordan en traume­bevisst til­nærming kan imple­menteres i musikk­terapeutisk arbeid Kirkerud & Aamodt (P):           Ny musikkterapi-praksis i Asker kommunes eldreomsorg. Strategisk arbeid og vind i seilene 11.20: Hjelmbrekke (F): Musikkterapi, rusmiddelavhengighet og ADHD: Ein køyretur til tretrinnsmodellen (20 min)
11.40: Tuastad & Johansen (F):                Å være en person som spiller i band – om musikkterapi og stigma i psykisk helsefeltet (20 min)

P = Presentasjon av praksiserfaringer   F = Presentasjon av forsking

Fagfelt

Rus
Psykisk helse
Barn og unge
Eldrehelse
Annet

Tilbake til program

 

Plenumssesjon 1: «Get into the groove»

Brede Aasen deler sine erfaringer med å implementere musikkterapi på Betanien DPS og Psykiatrisk klinikk. Hvorfor implementere musikkterapi på DPS og sykehus i psykisk helsevern? Hva er utfordringene og mulighetene både faglig, organisatorisk og økonomisk? Hva er lærdommen av de forskjellige implementeringsprosessene?

Brede Aasen (42) er Klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Han har tidligere vært leder for Betanien DPS og var i denne perioden medlem av styringsgruppen i Polyfon. Han begynte i sin første lederstilling i 2004 og har siden den gang fått ledererfaring fra ulike lederstillinger i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. Har er udannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ved Haukeland Universitetssykehus ble han nominert til årets unge leder i 2009, har deltatt på AFF Yngre ledere og tatt helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi på Universitet i Bergen.

Tilbake til program

 

Film: WHO stories – Arve

I november 2019 publiserte WHO en gjennomgripende rapport som viser kunst sin tydelige evne til promotere helse. I denne forbindelse har WHO laget fem ulike filmer, fra ulike steder i Europa, som viser kunst og helse i sammenheng. En av disse er om Arve sin prosess i musikkterapi, med musikkterapeut Vegard Wikne.

Aktører i filmen: Arve Lillefosse og Vegard Wikne

Regi: Markus Odland
Foto: Sondre Formo Lindheim
Lyd: Paul Richard Johannessen
Produksjonsselskap: Avia Produksjon
Ansvarlig hos WHO: Nils Fietje, Andrea Scheel

Tilbake til program

 

Plenumssesjon 2: Fra ideer til realiteter. Bergen kommunes erfaringer med utvikling av musikkterapitilbud for barn og unge

I 2019 og 2020 ansatte Etat for barn og familie (Byrådsavdeling for eldre, sosial og bolig, Bergen kommune) sine første musikkterapeuter. I denne presentasjonen vil vi fortelle om prosessen før og etter ansettelse, og hva som skjer akkurat nå. Viktige moment er planarbeid, utredningsarbeid og implementeringsprosess, samt noen smakebiter på her-og-nå-situasjonen. Vi vil diskutere og reflektere over faktorer vi erfarer har bidratt til at ideer har blitt til realiteter.

Det er ansatt musikkterapeut i flere tjenester for barn og unge i Bergen kommune. Byråd for barnehage, skole og idrett har musikkterapeuter i Etat for spesialpedagogiske tjenester og Byråd for kultur, mangfold og likestilling har musikkterapeuter tilsatt i Bergen Kulturskole og i Team for aktivitet. Musikkterapeuter og deres ledere fra de ulike tjenestene vil kort presentere sin arbeidssituasjon, også vil vi sammen diskutere de ulike mulighetene for videre utvikling. I tråd med 10-årsplanen Bergens barn – Byens fremtid, har det vært viktig å få oversikt over de ulike tjenestene og finne samarbeidsmuligheter slik at barn og unge kan få et sammenhengene tilbud. Vi vil presentere forslag til en modell hvor de ulike musikkterapitilbudene er tenkt i sammenheng, for nettopp å skape et sammenhengende tilbud fra barnehagealder til ut ungdomsårene.

Tilbake til program

 

Plenumssesjon 3: Samspill for en god alderdom

Hvordan kan musikkterapi bidra til en god alderdom?

Hvordan rigger kommunen for gode samspillsmuligheter for eldre?

Hvordan spiller kommunen ansatte i eldreomsorgen gode?

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, inviteres til samtale om status og visjoner for musikk, helse og musikkterapi for Bergens eldre innbyggere. Dialogen innledes med et utdrag fra den prisvinnende operaen Rosetta’s Stone som handler om hvordan Alzheimer utfordrer og endrer vår relasjon til oss selv og andre. Samtalen fasiliteres av Anna Helle-Valle, psykolog i Etat for sykehjem og faglig ansvarlig for eldrefeltet i POLYFON.

Rosetta’s Stone

Music: Jostein Stalheim & John G. Bilotta

Libretto: Oded Ben-Horin & John F. McGrew

Ensemble:

 

 

Tilbake til program

 

Programkomité 2020

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak er medarrangører av årets POLYFON-konferanse. De er representert både i programkomiteen og i hovedkomiteen.

Programkomitéen er tverrfaglig, der flere aktør-perspektiv (musikkterapeuter, leger, brukere og ledere) er representert:

 • Kaja Elise Åslid Enge, musikkterapeut, Etat for barn og familie, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs erfaringspanel
 • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Viggo Krüger, førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB
 • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
 • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, Bergen kommune
 • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
 • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE